84/17 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací; T: 9.6.2017

Návrh nařízení má dále za cíl stanovit pravidlo, podle kterého lze klasifikovat soubor informací spadajících do oblasti uvedené v některé příloze k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., přičemž vyzrazení…

celý článek

67/17 Návrh vyhlášky o obsahu, rozsahu a způsobu sestavování výkazu likvidity (vyhlášky o platební neschopnosti podnikatele); T: 19.5.2017

Insolvenční zákon ve znění účinném od 1. 7. 2017 ve svém § 3 odst. 6 a § 431 písm. f) obsahuje zmocnění, resp. kompetenční ustanovení, k vydání prováděcí právní úpravy, která stanoví obsah, rozsah…

celý článek

60/17 Návrh protikorupčního strategického dokumentu na navazující období; T: 2.5.2017

Vládě se navrhuje postup spočívající ve zpracování a předložení analytického materiálu Východiska pro vytvoření strategického dokumentu České republiky pro období po roce 2017. Navrhuje se, aby ministr…

celý článek

47/17 Návrh systémového řešení zabezpečení přesídlených krajanů; T: 25.4.2017

Navrhuje se právně zakotvit zcela novou specifickou dávku „příspěvek krajanovi“ (dále jen Příspěvek), jejíž charakter odpovídá sociální dávce, nikoliv důchodu ze základního důchodového pojištění či jeho…

celý článek

38/17 NV o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání; T: 12.4.2017

Lokalizace polohy volajícího a identifikace dalších údajů při tísňovém volání jsou nutné pro odbavování tísňového volání. Volající v mnoha případech není schopen identifikovat, kde se sám nachází,…

celý článek

36/17 Zpráva o potřebě zahájení transformačního projektu řešícího obnovu a systémový rozvoj základních registrů a návazných systémů; T: 30.3.2017

Základní registry jsou zdrojem referenčních údajů a základem sdíleného datového fondu veřejné správy a od roku 2012 jsou jedním ze základních pilířů elektronizace veřejné správy. Téměř všechny…

celý článek

26/17 Akční plán Národní strategie protidrogové politiky na 2015 až 2018 pro hazard; T: 23.3.2017

Během tvorby hodnocení Akčního plánu k 31.12.2016 byla identifikována potřeba posílit kontrolní činnosti ve vztahu k dodržení zákazu hry pro osoby mladší 18 let. Byl připraven návrh na doplnění…

celý článek

19/17 NV náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců; T: 2.3.2017

Návrh se předkládá mimo Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2017 na základě aktuální potřeby vyvolané změnami, ke kterým by mělo dojít v zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu…

celý článek

3/17 NV o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám; T: 27.1.2017

V současnosti nelze finanční a hospodářské dopady vyčíslit. Navrhovanou úpravou dojde ke zvýšení zpětné náhrady nákladů na dokazování (znaleckých posudků) v řízeních, které účastník vyvolal porušením…

celý článek

259/16 Novela zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti; T: 10.1.2017

Cílem předkládaného návrhu zákona je legislativně zakotvit stanovení postupů ochrany utajovaných informací v oblasti administrativní bezpečnosti též pro zpracování a přenos utajovaných informací…

celý článek

246/16 NV o katastru nemovitostí; T: 13.12.2016

Novela katastrální vyhlášky zapracovává praktické zkušenosti z prvních tří let aplikace nové civilní a katastrální právní úpravy, reaguje na požadavky katastrálních úřadů a odborné veřejnosti…

celý článek

238/16 Návrh opatření na posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu ve vztahu k lobbistické činnosti; T: 7.12.2016

Předkládaný nelegislativní materiál byl zpracován v souladu s Akčním plánem boje s korupcí na rok 2016 i Plánem nelegislativních úkolů vlády České republiky na 2. pololetí 2016. Materiál…

celý článek

237/16 Návrh změn Statutu a Jednacího řádu Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí; T: 30.11.2016

Primárním důvodem navrhovaných změn je reorganizace Policie ČR a zrušení funkce ředitele Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, resp. zřízení nové Národní centrály proti organizovanému…

celý článek

232/16 Návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob; T: 1.12.2016

Důvodem pro předložení je, kromě výše uvedeného, kritika ze strany široké veřejnosti ohledně neodbornosti a nekompetentnosti členů orgánů ve společnostech s majetkovou účastí státu ze strany odborníků…

celý článek

1 2 3 ...21 22 23 následujícíposlední