PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

145/17 Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025; T: 26.9.2017

Předkládaná Koncepce definuje čtyři klíčové strategické cíle, které mají prostřednictvím navrhovaných opatření odklonit pachatele od dalšího páchání trestné činnosti, rozvinut systém práce s oběťmi…

celý článek

134/17 NV o výnosech držitele držitele poštovní licence; 21.9.2017

Cílem novely vyhlášky je stanovit novou výši ziskové přirážky v aktualizované podobě pro služby podléhající povinnosti nákladově orientovaných cen, tedy základních služeb a služeb přístupu k poštovní…

celý článek

129/17 Návrh zákona v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů; T: 8.9.2017

Návrh zákona implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány…

celý článek

128/17 Návrh zákona o zpracování osobních údajů; T: 8.9.2017

Návrh nového zákona o zpracování osobních údajů, který nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Návrh zákona je adaptovaný na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679…

celý článek

127/17 Novela zákona o pobytu cizinců; T: 8.9.2017

Návrh zákona se předkládá zejména z důvodu zajištění transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/801/EU ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků…

celý článek

125/17 Zpráva Akčního plánu ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018; T: 24.8.2017

Předkládaný materiál informuje o stavu naplnění jednotlivých závazků stanovených v aktualizovaném Akčním plánu a podobě konzultačních procesů při jeho tvorbě. V první polovině působnosti…

celý článek

123/17 Národní akční plán pro byznys a lidská práva; T: 17.8.2017

Národní akční plán pro byznys a lidská práva si klade za cíl zlepšit ochranu lidských práv v souvislosti s podnikatelskou činností.

celý článek

113/17 Věcný záměr zákona o územně správním členění státu; T: 17.8.2017

Nový zákon se nedotkne orgánů veřejné správy, kterým zákon stanoví pro lokaci v území uplatnit jiná kritéria, než je základní územní členění státu. Stejně tak nebude upravovat jejich věcnou příslušnost,…

celý článek

108/17 NV o postupech při výkonu exekuční a další činnosti; T: 11.8.2017

Cílem navrhované právní úpravy je sjednocení některých písemností soudního exekutora (výzvy k dobrovolnému plnění, vyrozumění o zahájení exekuce, exekučního příkazu a příkazu k úhradě…

celý článek

98/17 Východiska pozice ČR k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020; T: 24.7.2017

Cílem předkládaného materiálu je formulovat názor České republiky (ČR) na budoucí podobu politiky soudržnosti a umožnit tak její aktivní zapojení do probíhající debaty stejně jako prosazování a obhajobu…

celý článek

EU 32/17 EK Konzultace týkající se směrnice o databázích: uplatňování a dopad, T: 25. 8. 2017

Komise zahájila konzultaci o uplatňování a dopadech Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází. Směrnice poskytuje dvojí ochranu databází:…

celý článek

93/17 Návrh vyhlášky o stanovení postupu obce při zajištění slušného způsobu pohřbení; T: 12.7.2017

Návrh vyhlášky se opírá o dlouholeté zkušenosti MMR s refundací pohřebních výloh obcím, které dosahují cca 10 000 000 Kč ročně. Účelně vynaložené náklady na jeden sociální pohřeb refundovaný obci…

celý článek

84/17 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací; T: 9.6.2017

Návrh nařízení má dále za cíl stanovit pravidlo, podle kterého lze klasifikovat soubor informací spadajících do oblasti uvedené v některé příloze k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., přičemž vyzrazení…

celý článek

67/17 Návrh vyhlášky o obsahu, rozsahu a způsobu sestavování výkazu likvidity (vyhlášky o platební neschopnosti podnikatele); T: 19.5.2017

Insolvenční zákon ve znění účinném od 1. 7. 2017 ve svém § 3 odst. 6 a § 431 písm. f) obsahuje zmocnění, resp. kompetenční ustanovení, k vydání prováděcí právní úpravy, která stanoví obsah, rozsah…

celý článek

60/17 Návrh protikorupčního strategického dokumentu na navazující období; T: 2.5.2017

Vládě se navrhuje postup spočívající ve zpracování a předložení analytického materiálu Východiska pro vytvoření strategického dokumentu České republiky pro období po roce 2017. Navrhuje se, aby ministr…

celý článek

1 2 3 ...22 23 24 následujícíposlední