PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

86/17 Zpráva o uplatňování Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 (vyhodnocení za roky 2014-2016); T: 13.6.2017

Předložený materiál „Zpráva o uplatňování Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020“ (dále „zpráva) vyhodnocuje uplatňování základního koncepčního dokumentu v oblasti regionální politiky „Strategie…

celý článek

71/17 Souhrnný akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje; T: 16.5.2017

Souhrnný akční plán je rozdělen podle 7 pilířů Strategického rámce hospodářské restrukturalizace. V každém pilíři jsou uváděna opatření „nadregionální“, tedy taková, která jsou společná pro všechny…

celý článek

EU 23/17 EK - Konzultace týkající se FINTECH: konkurenceschopnější a inovativnější evropský finanční sektor, T: 11. 6. 2017

EU 23/17 EK - Konzultace týkající se FINTECH: konkurenceschopnější a inovativnější evropský finanční sektor, T: 11. 6. 2017Komise se prostřednictvím konzultace snaží získat názory od zúčastněných stran…

celý článek

40/17 Podpora obslužnosti venkova; T: 5.4.2017

Na nutnosti zajištění udržitelného rozvoje venkova panuje široká shoda napříč orgány státní správy a veřejné samosprávy. Z toho důvodu Ministerstvo zemědělství iniciovalo vznik mezirezortní pracovní…

celý článek

EU 12/17 EK Střednědobý přezkum unie kapitálových trhů v roce 2017, T: 12. 3. 2017

Evropská komise zahájila konzultaci týkající se střednědobého přezkumu unie kapitálových trhů v roce 2017. Cílem veřejné konzultace je získat zpětnou vazbu od zainteresovaných subjektů na možnosti…

celý článek

EU 75/16 EK Konzultace týkající se Nástroje pro propojení Evropy (CEF) a jeho hodnocení v polovině období, T: 20. 2. 2017

Evropská komise zahájila konzultaci týkající se Nástroje pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility; CEF) a jeho hodnocení v polovině období. CEF, který ze svého rozpočtu podporuje strategické…

celý článek

180/16 Program ESA BIC Prague; T: 3.10.2016

Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá vládě ČR ke schválení „Program ESA BIC Prague“, který bude realizován Agenturou na podporu podnikání a investic CzechInvest (dále jen CzechInvest) za…

celý článek

143/16 Program Proof of Concept z Prioritní osy 1 OP PIK; T: 26.7.2016

Materiál je předkládán v návaznosti na usnesení vlády ze dne 9. února 2015 č. 87, kterým byly schváleny programy podpory OP PIK bez některých programů obsahující finanční nástroje.

celý článek

EU 41/16 EK Hodnocení směrnice o finančních konglomerátech, T: 6. 9. 2016

Evropská komise zahájila konzultaci týkající se hodnocení směrnice ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu.…

celý článek

128/16 Program podpory RIZIKOVÝ KAPITÁL; T: 21.6.2016

Cílem programu Rizikový kapitál je podpora přístupu malých a středních podniků k rizikovému financování v raných fázích rozvoje (tzv. seed kapitál a start-up kapitál, neboli společně…

celý článek

EU 21/16 Veřejná konzultace týkající se revize finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Unie, T: 13. 5. 2016

Evropská komise zveřejnila veřejnou konzultaci týkající se revize finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Unie. Tato konzultace si klade za cíl shromáždit názory zainteresovaných stran a subjektů…

celý článek

EU 6/16 Konzultace týkající se dlouhodobých a udržitelných investic, T: 16. 3. 2016

Posílení růstu a investic je jednou z hlavních priorit Evropské komise. Chce-li Evropa zachovat a rozšířit svou konkurenceschopnost, potřebuje růst nových dlouhodobých a udržitelných…

celý článek

28/16 Zapojení České republiky do Středoevropského fondu fondů; T: 8.2.2016

 · podpořit více než 50 rostoucích inovativních malých a středních firem,· zajistit aktivizaci soukromých zdrojů v 2,5x větší výši než budou vložené prostředky zúčastněných zemí,· podpořit…

celý článek

169/15 Akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2015-2020; T: 4.9.2015

Akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje je předkládán pro období 2015-2016. Dokument byl vytvořen po schválení programových dokumentů programů Evropských strukturálních a investičních fondů,…

celý článek

168/15 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020: Program podpory - EXPANZE; T: 4.9.2015

Program EXPANZE byl připraven v úzké spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s., která bude ve smyslu zákona č. 47/2002 Sb. o podpoře malého a středního podnikání…

celý článek

1 2 3 ...5 6 7 následujícíposlední