75/17 NV o zahraničním obchodu s vojenským materiálem; T: 17.5.2017

Implementace směrnice Komise (EU) 2017/433 ze dne 15. března 2017, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely.

celý článek

EU 22/17 EK Hodnocení Systému všeobecných celních preferencí EU (GSP), T.: 4. 6. 2017

Komise zahájila konzultaci týkající se hodnocení Systému všeobecných celních preferencí EU (dále jen GSP) v polovině svého období. GSP je preferenční celní systém, v jehož rámci poskytují rozvinuté…

celý článek

9/17 Novela zákona o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti nebo mučení; T: 30.1.2017

Vzhledem k tomu, že v mezidobí od poslední novelizace zákona vstoupily v účinnost nové právní předpisy v oblasti práva EU (nařízení EP a Rady (ES) 2016/2134 ze dne 23. listopadu,…

celý článek

152/16 Aktualizace Exportní strategie ČR pro období 2012 až 2020; T: 10.8.2016

Materiál se předkládá v souladu se záměrem Exportní strategie ČR 2012 – 2020 aktualizovat obsah tohoto koncepčního dokumentu v určitém časovém intervalu, a to v souvislosti se změnami,…

celý článek

EU 23/16 EK - Veřejná konzultace o budoucnosti obchodních a hospodářských vztahů mezi EU a Tureckem, T: 27. 5. 2016

Evropská komise zveřejnila veřejnou konzultaci týkající se budoucnosti obchodních a hospodářských vztahů mezi Evropskou unií a Tureckem. Tato veřejná konzultace si klade za cíl shromáždit podněty…

celý článek

EU 16/16 Konzultace o vyjednávání o Dohodě o volném obchodu mezi EU a Filipínami; T:10.4.2016

Evropská komise zahájila dne 22. prosince 2015 vyjednávání Dohody o volném obchodu s Filipínami. Cílem je dojednat dohodu, která bude pokrývat širokou škálu témat, nevyjímaje tarify, netarifní…

celý článek

EU 3/16 Konzultace k metodám zjišťování existence dumpingu při dovozech z ČLR; T:11. 3. 2016

V prosinci letošního roku vyprší některá ustanovení protokolu o přistoupení Čínské lidové republiky ke Světové obchodní organizaci (WTO). V důsledku toho Evropská komise analyzuje možné dopady…

celý článek

40/16 Nař. vl. ustanovení celního zákona v oblasti statistiky; T: 1.3.2016

Vydání nařízení vlády je předvídáno v ustanovení § 70 odst. 2 návrhu celního zákona, podle kterého má být nařízením stanoven:okruh vykazovaných údajů a náležitostí dokladu pro statistické účely…

celý článek

39/16 NV k provedení některých ustanovení celního zákona; T: 1.3.2016

Zmocnění k vydání vyhlášky je dáno ustanovením § 70 návrhu zákona, které v odstavci 1 zmocňuje Ministerstvo financí ke stanovení:doplňujících náležitostí celního prohlášení pro celní, daňové a statistické…

celý článek

253/15 Kapitálové posílení Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. v roce 2015; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 26.11.2015

Kapitálové posílení Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. se navrhuje v souvislosti s řešením pojistných událostí, které sníží primární kapitál EGAP a bez posílení kapitálu…

celý článek

EU 59/15 Konzultace k partnerství mezi Evropskou unií a africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi po roce 2020; T:13. 12. 2015

Evropská komise zahájila konzultaci k novému partnerství mezi Evropskou unií a africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi (ACP) po roce 2020. Cílem této konzultace je získat vstupy k analýze,…

celý článek

234/15 NV o pojišťování a financování vývozu se státní podporou; T: 12.11.2015

Cílem předmětného návrhu je zvýšení transparentnosti produktů poskytovaného podpořeného financování a zároveň zajištění efektivní kontroly dotace ČEB, ke které je MF podle novely zákona č. 58/1995…

celý článek

175/15 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního řádu; T: 14.9.2015

Předložený návrh zákona navazuje na paralelně předkládaný návrh zákona celní řád, kterým by mělo dojít k adaptaci českého právního řádu na nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013…

celý článek

174/15 Návrh zákona celní řád; T: 14.9.2015

Materiál obsahuje návrh nového celního řádu, který nahradí dosavadní celní zákon, v návaznosti na přijatý nový Celní kodex Unie. Současně jsou navrženy úpravy reagující na dosavadní praxi. Sekundárním…

celý článek

EU 41/15 Konzultace týkající se přezkumu politiky v oblasti kontroly vývozu; T:24. 9. 2015

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci týkající se přezkumu politiky v oblasti kontroly vývozu. Cílem této konzultace je získat zpětnou vazbu všech zainteresovaných subjektů k problematice…

celý článek

1 2 3 následujícíposlední