62/17 Rozeslání návrhu surovinové politiky do meziresortního připomínkového řízení; T: 2.5.2017

Ze zákona povinný proces posuzování SEA byl úspěšně završen dne 22. března 2017, kdy Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko k návrhu koncepce „Surovinová politika České republiky…

celý článek

52/17 Aktualizace Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR; T: 18.4.2017

Cílem směrnice o energetické účinnosti je přispět k naplnění cíle Unie dosáhnout do roku 2020 zvýšení energetické účinnosti o 20 % a vytvořit podmínky pro další zvyšování energetické…

celý článek

50/17 Návrh nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie; T: 26.4.2017

Předloženým návrhem nařízení vlády je Energetickému regulačnímu úřadu umožněno stanovit podporu v cenovém rozhodnutí zpětně po získání kladného rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory…

celý článek

49/17 Aktualizace Plánu rekonstrukce objektů v působnosti článku 5 směrnice Evropského parlamentu o energetické účinnosti; T: 18.4.2017

Na základě provedené aktualizace fondu budov ústředních institucí spadajících pod povinnost dle čl. 5 směrnice o energetické účinnosti byl pro Českou republiku stanoven roční závazek úspor energie…

celý článek

46/17 Vyhodnocení Akčního plánu implementace Politiky druhotných surovin ČR a aktualizace úkolů pro období 2017 - 2018; T: 17.4.2017

Důležitou částí materiálu je aktualizace úkolů pro období 2017 – 2018. Celkem je stanoveno 13 nových úkolů, z toho 4 aktualizované pokračující. Nejzazší termín pro plnění aktualizovaných nebo i nových…

celý článek

31/17 Návrh vyhlášky o požadavcích na projekt jaderného zařízení; T: 28.3.2017

Vyhláška provádí ustanovení § 24 odst. 7, § 44 odst. 4 písm. a) a b), § 45 odst. 4 a § 46 odst. 8 atomového zákona. Jmenovitě tedy na základě zmocnění stanoví 1) požadavky na obsah dokumentace…

celý článek

7/17 Novela zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen; T: 30.1.2017

V zákoně o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen se navrhuje odstranit nejasnost, která vznikla při přijímání zákona č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách…

celý článek

6/17 NZ o hospodaření energií; 8.2.2017

Hlavními důvody pro novelizaci tohoto zákona jsou zrušení Směrnice Evropského parlamentu 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích…

celý článek

5/17 Aktualizace Statutu Stálého výboru pro jadernou energetiku; T: 26.1.2017

Hlavním účelem předloženého materiálu je racionalizace práce Stálého výboru pro jadernou energetiku při přípravě odborných podkladů vládě pro její strategické rozhodování o dalším postupu na projektech…

celý článek

1/17 Návrh vyhlášky o požadavcích na hodnocení bezpečnosti; T: 26.1.2017

Úprava způsobu provádění hodnocení bezpečnosti v případě jaderných zařízení a využití jeho výsledků.

celý článek

EU 75/16 EK Konzultace týkající se Nástroje pro propojení Evropy (CEF) a jeho hodnocení v polovině období, T: 20. 2. 2017

Evropská komise zahájila konzultaci týkající se Nástroje pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility; CEF) a jeho hodnocení v polovině období. CEF, který ze svého rozpočtu podporuje strategické…

celý článek

253/16 NV o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy; T: 19.12.2016

Důvodem pro schválení, případně stanovení obsahových náležitostí řádů je zejména skutečnost, že ačkoli se jedná o provozně-technické či obchodní podmínky výkonu licencované činnosti jednoho držitele…

celý článek

252/16 NV o regulačním výkaznictví; T: 19.12.2016

Předkládaný návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, se vydává na základě ustanovení § 98a odst. 2 písm. e) energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů,…

celý článek

249/16 Zřízení pracovních skupin Stálého výboru pro jadernou energetiku; T: 9.12.2016

Stálý výbor pro jadernou energetiku, který byl ustanoven na základě usnesení vlády č. 48 ze dne 25. ledna 2016, pověřil na 2. zasedání, které proběhlo dne 23. září 2016, Ministerstvo průmyslu a obchodu…

celý článek

244/16 NV o Pravidlech trhu s elektřinou; T: 8.12.2016

Na základě průběžného vyhodnocování praktické aplikace vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou a vývoje trhu s elektřinou dospěl Úřad k závěru, že v určitých oblastech na energetickém…

celý článek

1 2 3 ...15 16 17 následujícíposlední