106/17 Nař. vl. o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018; T: 4.8.2017

Schválení nařízení vlády je nutným předpokladem k financování podpory elektřiny a podpory tepla z podporovaných zdrojů energie v roce 2018.Nařízení vlády musí stanovit pro rok 2018 rozsah…

celý článek

EU 33/17 EK Hodnocení - Nařízení TEN-E,T: 29.8.2017

Nařízení č. 347/2013 o transevropských energetických sítích (TEN-E) bylo přijato dne 17. dubna 2013. Jeho cílem je pomoci národním vládám a společnostem lépe propojit elektrickou a plynárenskou…

celý článek

81/17 Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů r. 2016; T: 1.6.2017

V roce 2016 bylo uvolněno ze státního rozpočtu na Program EFEKT celkem 30 mil. Kč. Tato částka byla navýšena o nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 8,207 mil. Kč a následně…

celý článek

78/17 NV o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích; T: 30.5.2017

Na základě průběžného vyhodnocování praktické aplikace vyhlášky č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, dospěl Energetický regulační úřad k závěru,…

celý článek

77/17 Studie proveditelnosti záměru na vytvoření národního regulačního úřadu České republiky pro síťová odvětví; T: 29.5.2017

Materiál je strukturován v souladu s původním zadáním vlády. Jeho jádro tvoří studie proveditelnosti pro daný záměr, modifikovaná pro projekt veřejného sektoru. Analýza relevantních zahraničních…

celý článek

76/17 Závazky na zavedení mechanismu kontroly přiměřenosti podpory elektřiny z podporovaných zdrojů energie; T: 19.5.2017

Jedná se o problematiku, která zasahuje sektor obnovitelných zdrojů a která bude vyžadovat úpravu energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích. Proto je potřebné, aby tuto…

celý článek

EU 25/17 EK Konzultace k seznamu projektů společného zájmu v oblasti energetické infrastruktury, ropy a inteligentních energetických sítí, T:14.6.2017

Komise zahájila konzultace ohledně seznamu navrhovaných projektů společného zájmu v oblasti energetické infrastruktury, ropy a inteligentních energetických sítí. Nařízení Evropského parlamentu…

celý článek

62/17 Rozeslání návrhu surovinové politiky do meziresortního připomínkového řízení; T: 2.5.2017

Ze zákona povinný proces posuzování SEA byl úspěšně završen dne 22. března 2017, kdy Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko k návrhu koncepce „Surovinová politika České republiky…

celý článek

52/17 Aktualizace Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR; T: 18.4.2017

Cílem směrnice o energetické účinnosti je přispět k naplnění cíle Unie dosáhnout do roku 2020 zvýšení energetické účinnosti o 20 % a vytvořit podmínky pro další zvyšování energetické…

celý článek

50/17 Návrh nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie; T: 26.4.2017

Předloženým návrhem nařízení vlády je Energetickému regulačnímu úřadu umožněno stanovit podporu v cenovém rozhodnutí zpětně po získání kladného rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory…

celý článek

49/17 Aktualizace Plánu rekonstrukce objektů v působnosti článku 5 směrnice Evropského parlamentu o energetické účinnosti; T: 18.4.2017

Na základě provedené aktualizace fondu budov ústředních institucí spadajících pod povinnost dle čl. 5 směrnice o energetické účinnosti byl pro Českou republiku stanoven roční závazek úspor energie…

celý článek

46/17 Vyhodnocení Akčního plánu implementace Politiky druhotných surovin ČR a aktualizace úkolů pro období 2017 - 2018; T: 17.4.2017

Důležitou částí materiálu je aktualizace úkolů pro období 2017 – 2018. Celkem je stanoveno 13 nových úkolů, z toho 4 aktualizované pokračující. Nejzazší termín pro plnění aktualizovaných nebo i nových…

celý článek

31/17 Návrh vyhlášky o požadavcích na projekt jaderného zařízení; T: 28.3.2017

Vyhláška provádí ustanovení § 24 odst. 7, § 44 odst. 4 písm. a) a b), § 45 odst. 4 a § 46 odst. 8 atomového zákona. Jmenovitě tedy na základě zmocnění stanoví 1) požadavky na obsah dokumentace…

celý článek

7/17 Novela zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen; T: 30.1.2017

V zákoně o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen se navrhuje odstranit nejasnost, která vznikla při přijímání zákona č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách…

celý článek

6/17 NZ o hospodaření energií; 8.2.2017

Hlavními důvody pro novelizaci tohoto zákona jsou zrušení Směrnice Evropského parlamentu 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích…

celý článek

1 2 3 ...16 17 18 následujícíposlední