92/17 Návrh nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb; T: 10.7.2017

Na základě objektivního zhodnocení stávajícího stavu a po dohodě zúčastněných zástupců se tak navrhuje vyjmout z evidence tržeb úplně a prakticky nevidomé a hluchoslepé fyzické osoby,…

celý článek

EU 28/17 Konzultace o struktuře spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů, T: 6. 7. 2017

Komise zahájila konzultaci o struktuře spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů. Pravidla EU týkající se struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů jsou…

celý článek

EU 27/17 EK Konzultace o obecné úpravě spotřebních daní – harmonizace a zjednodušení, T: 30. 6. 2017

Komise zveřejnila konzultaci týkající se harmonizace a zjednodušení obecné úpravy spotřebních daní. Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní vytváří…

celý článek

67/17 Návrh vyhlášky o obsahu, rozsahu a způsobu sestavování výkazu likvidity (vyhlášky o platební neschopnosti podnikatele); T: 19.5.2017

Insolvenční zákon ve znění účinném od 1. 7. 2017 ve svém § 3 odst. 6 a § 431 písm. f) obsahuje zmocnění, resp. kompetenční ustanovení, k vydání prováděcí právní úpravy, která stanoví obsah, rozsah…

celý článek

56/17 NV o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky; T: 27.4.2017

Cílem předložení návrhu vyhlášky je zajištění souladu se zákonem č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, a jeho prováděcí vyhláškou, kdy…

celý článek

55/17 NV o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek; T: 27.4.2017

Důvodem předložení návrhu vyhlášky je zajištění požadavků vyplývajících ze zákona č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, a jeho prováděcí…

celý článek

42/17 NV o vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese; T: 18.4.2017

Hlavním cílem předkládaného návrhu je upravit způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské…

celý článek

EU 18/17 EK Konzultace o fungování správní spolupráce a boj proti daňovým únikům v oblasti DPH, T: 26. 5. 2017

V rámci akčního plánu v oblasti DPH z roku 2016 si Evropská komise dala za cíl aktualizovat pravidla, jimiž se řídí správní spolupráce a boje proti přeshraničním podvodům DPH, a to za…

celý článek

40/17 Podpora obslužnosti venkova; T: 5.4.2017

Na nutnosti zajištění udržitelného rozvoje venkova panuje široká shoda napříč orgány státní správy a veřejné samosprávy. Z toho důvodu Ministerstvo zemědělství iniciovalo vznik mezirezortní pracovní…

celý článek

37/17 Opatření proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám; T: 6.4.2017

Implementace balíčku 15 opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS).

celý článek

EU 10/17 EK Konzultace na téma vybudování evropské ekonomiky založené na datech, T: 21. 4. 2017

Evropská Komise zveřejnila konzultaci na téma vybudování evropské ekonomiky založené na datech. Dne 10. ledna 2017 Komise přijala balíček „Budování evropské ekonomiky založené na datech“, který obsahuje…

celý článek

16/17 Novela daňového řádu; T: 15.2.2017

Návrh zákona se předkládá k implementaci směrnice Rady (EU) 2016/2258 ze dne 6. prosince 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj…

celý článek

12/17 NV o vzoru zprávy v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní; T: 22.2.2017

Důvodem pro zavedení tohoto nového výkazu mezi členskými státy je zájem Evropské unie na zajištění řádného fungování vnitřního trhu. Proto se snaží zajistit spravedlivější hospodářskou soutěž mezi nadnárodními…

celý článek

EU 5/17 Konzultace o reformě sazeb DPH (návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o DPH), T: 15. 3. 2017

Evropská komise zahájila konzultaci o reformě sazeb DPH. Konzultace se týká návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané…

celý článek

1 2 3 ...18 19 20 následujícíposlední