121/17 NV 502/2002 Sb. o účetnictví; T: 21.8.2017

Důvodem předložení návrhu novely vyhlášky je zejména schválení Mezinárodního standardu finančního výkaznictví IFRS 9 – Finanční nástroje Evropskou unií, na který reaguje návrh novely vyhlášky č. 501/2002…

celý článek

111/17 Návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2018; T: 15.8.2017

V rámci přípravy návrhů jednotlivých statistických zjišťování byl kladen důraz nejenom na věcný obsah zjišťování plynoucí z požadavků na tvorbu výstupních ukazatelů, ale také na hodnocení administrativní…

celý článek

100/17 Návrh nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob; T: 20.7.2017

Jednou z hlavních změn nového návrhu nařízení vlády, na základě kterého má dojít k dosažení cílového stavu, je zvýšení pracovní odměny odsouzených osob zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí…

celý článek

99/17 NV o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány; T: 20.7.2017

Navrhovaná změna vyhlášky č. 10/2000 Sb. přichází se snížením procentní částky, která z odměny odsouzeného připadne na náklady výkonu trestu odnětí svobody, a to z původních 32 % na 26 %…

celý článek

92/17 Návrh nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb; T: 10.7.2017

Na základě objektivního zhodnocení stávajícího stavu a po dohodě zúčastněných zástupců se tak navrhuje vyjmout z evidence tržeb úplně a prakticky nevidomé a hluchoslepé fyzické osoby,…

celý článek

EU 28/17 Konzultace o struktuře spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů, T: 6. 7. 2017

Komise zahájila konzultaci o struktuře spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů. Pravidla EU týkající se struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů jsou…

celý článek

EU 27/17 EK Konzultace o obecné úpravě spotřebních daní – harmonizace a zjednodušení, T: 30. 6. 2017

Komise zveřejnila konzultaci týkající se harmonizace a zjednodušení obecné úpravy spotřebních daní. Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní vytváří…

celý článek

67/17 Návrh vyhlášky o obsahu, rozsahu a způsobu sestavování výkazu likvidity (vyhlášky o platební neschopnosti podnikatele); T: 19.5.2017

Insolvenční zákon ve znění účinném od 1. 7. 2017 ve svém § 3 odst. 6 a § 431 písm. f) obsahuje zmocnění, resp. kompetenční ustanovení, k vydání prováděcí právní úpravy, která stanoví obsah, rozsah…

celý článek

56/17 NV o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky; T: 27.4.2017

Cílem předložení návrhu vyhlášky je zajištění souladu se zákonem č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, a jeho prováděcí vyhláškou, kdy…

celý článek

55/17 NV o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek; T: 27.4.2017

Důvodem předložení návrhu vyhlášky je zajištění požadavků vyplývajících ze zákona č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, a jeho prováděcí…

celý článek

42/17 NV o vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese; T: 18.4.2017

Hlavním cílem předkládaného návrhu je upravit způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské…

celý článek

EU 18/17 EK Konzultace o fungování správní spolupráce a boj proti daňovým únikům v oblasti DPH, T: 26. 5. 2017

V rámci akčního plánu v oblasti DPH z roku 2016 si Evropská komise dala za cíl aktualizovat pravidla, jimiž se řídí správní spolupráce a boje proti přeshraničním podvodům DPH, a to za…

celý článek

40/17 Podpora obslužnosti venkova; T: 5.4.2017

Na nutnosti zajištění udržitelného rozvoje venkova panuje široká shoda napříč orgány státní správy a veřejné samosprávy. Z toho důvodu Ministerstvo zemědělství iniciovalo vznik mezirezortní pracovní…

celý článek

37/17 Opatření proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám; T: 6.4.2017

Implementace balíčku 15 opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS).

celý článek

1 2 3 ...19 20 21 následujícíposlední