56/17 NV o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky; T: 27.4.2017

Cílem předložení návrhu vyhlášky je zajištění souladu se zákonem č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, a jeho prováděcí vyhláškou, kdy…

celý článek

55/17 NV o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek; T: 27.4.2017

Důvodem předložení návrhu vyhlášky je zajištění požadavků vyplývajících ze zákona č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, a jeho prováděcí…

celý článek

42/17 NV o vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese; T: 18.4.2017

Hlavním cílem předkládaného návrhu je upravit způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské…

celý článek

EU 18/17 EK Konzultace o fungování správní spolupráce a boj proti daňovým únikům v oblasti DPH, T: 26. 5. 2017

V rámci akčního plánu v oblasti DPH z roku 2016 si Evropská komise dala za cíl aktualizovat pravidla, jimiž se řídí správní spolupráce a boje proti přeshraničním podvodům DPH, a to za…

celý článek

40/17 Podpora obslužnosti venkova; T: 5.4.2017

Na nutnosti zajištění udržitelného rozvoje venkova panuje široká shoda napříč orgány státní správy a veřejné samosprávy. Z toho důvodu Ministerstvo zemědělství iniciovalo vznik mezirezortní pracovní…

celý článek

37/17 Opatření proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám; T: 6.4.2017

Implementace balíčku 15 opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS).

celý článek

EU 10/17 EK Konzultace na téma vybudování evropské ekonomiky založené na datech, T: 21. 4. 2017

Evropská Komise zveřejnila konzultaci na téma vybudování evropské ekonomiky založené na datech. Dne 10. ledna 2017 Komise přijala balíček „Budování evropské ekonomiky založené na datech“, který obsahuje…

celý článek

16/17 Novela daňového řádu; T: 15.2.2017

Návrh zákona se předkládá k implementaci směrnice Rady (EU) 2016/2258 ze dne 6. prosince 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj…

celý článek

12/17 NV o vzoru zprávy v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní; T: 22.2.2017

Důvodem pro zavedení tohoto nového výkazu mezi členskými státy je zájem Evropské unie na zajištění řádného fungování vnitřního trhu. Proto se snaží zajistit spravedlivější hospodářskou soutěž mezi nadnárodními…

celý článek

EU 5/17 Konzultace o reformě sazeb DPH (návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o DPH), T: 15. 3. 2017

Evropská komise zahájila konzultaci o reformě sazeb DPH. Konzultace se týká návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané…

celý článek

7/17 Novela zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen; T: 30.1.2017

V zákoně o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen se navrhuje odstranit nejasnost, která vznikla při přijímání zákona č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách…

celý článek

EU 4/17 EK Konzultace týkající se zvláštního režimu pro malé podniky podle směrnice o DPH, T: 15. 3. 2017

Malé a střední podniky vzhledem ke složitosti a roztříštěnosti systému DPH Evropské unie nesou proporcionálně vyšší náklady na dodržování předpisů týkajících se DPH než velké podniky. V návaznosti…

celý článek

EU 3/17 EK Konzultace týkající se konečného režimu DPH pro transakce mezi podniky (B2B) v rámci transakce týkající se zboží, T: 15. 3. 2017

Současný systém DPH, který měl být původně systémem přechodným, je pro rostoucí počet podniků vyvíjejících přeshraniční činnost roztříštěný a složitý a otvírá příležitosti k podvodům: s domácími…

celý článek

EU 74/16 EK Veřejná konzultace týkající se fungování vzájemné pomoci mezi členskými státy při vymáhání daní, T: 1. 3. 2017

Evropská komise zveřejnila konzultaci týkající se fungování vzájemné pomoci mezi členskými státy při vymáhání daní, jež se řídí směrnicí Rady 2010/24 ze dne 16. března 2010 o vzájemné pomoci při vymáhání…

celý článek

1 2 3 ...18 19 20 následujícíposlední