84/15 Návrh zákona o ochraně památkového fondu; T: 22.5.2015

Návrh zákona má tedy za cíl upravit koncepčně nově oblast památkové péče a nahradit dosavadní právní úpravu podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, úpravou reagující na změny ve společnosti. Nový zákon přesněji vymezuje a zdůrazňuje veřejný zájem na ochraně památkového fondu a v návaznosti na správní řád, stavební zákon, daňové předpisy, nový občanský zákoník, nový katastrální zákon, zákon o základních registrech a další zákony, vytváří odpovídající právní prostředí pro efektivní péči o něj motivující vlastníky jeho jednotlivých součástí k jeho průběžné udržbě, která je nejlepším způsobem pro uchování jeho hodnot. Současně má za cíl posílit právní jistotu občanů, zmírnit dopady vznikající z titulu nezbytného omezení vlastnických práv, odstranit zbytečnou administrativní zátěž a zpružnit systém památkové péče zejména využitím komunikačních a informačních technologií. Potřebných změn nelze dosáhnout dílčí novelizací.