15/15 Stanovení příslušnosti pro vedení jednotného řízení k realizaci stavebního záměru v připravované novele stavebního zákona; T: 16.2.2015

Návrh novelizace stavebního zákona je komplexní reflexí infringementového řízení (řízení o porušení Smlouvy o fungování EU) ve věci nesprávného provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí („směrnice EIA“) do právního řádu ČR a navazuje na „technickou novelu zákona EIA“, kterou v lednu letošního roku vrátil Senát zpět Poslanecké sněmovně PČR. Klíčovou výtkou Evropské komise („EK“) je, že jednotlivá ustanovení směrnice EIA by měla být v ČR aplikována nejen na proces EIA, ale i na navazující povolující řízení (zejména územní a stavební řízení), jehož výsledkem je povolení záměru. Správné provedení směrnice EIA je také jednou z obecných předběžných podmínek (podle článku 19 a přílohy XI nařízení EU č. 1303/2013), které musí být členským státem EU splněny, aby mohlo dojít k zahájení čerpání z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020.
Zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení bude spočívat v zavedení jednotného řízení, jehož výsledkem bude jedno rozhodnutí, zahrnující všechna povolení potřebná k realizaci konkrétního stavebního záměru, tzn. nejenom územní a stavební řízení, ale i proces EIA a další řízení podle zvláštních zákonů. Toto pojetí je zásadně odlišné od platné právní úpravy, kdy v první fázi je obecným stavebním úřadem vedeno samostatné územní řízení a vydáno samostatné rozhodnutí o umístění stavby, na které ve druhé fázi navazuje samostatné stavební řízení ukončené stavebním povolením vydané stavebním úřadem podle druhu stavby, tj. obecným, speciálním či jiným.

Související soubory

Předkládací zprávaDokument MS Word OpenXMLDOCX | 20,7 kBuložit
MateriálDokument MS Word OpenXMLDOCX | 48,56 kBuložit
PřílohaKomprimovaný archív ZIPZIP | 64,67 kBuložit
Formulář pro připomínkyDokument MS Word OpenXMLDOCX | 18,3 kBuložit