82/17 NV o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky; T: 9.6.2017

Hlavním cílem návrhu vyhlášky je jednoznačně definovat vstřícnější a příznivější podmínky pro chovatele (farmáře) hospodářských zvířat produkujících mléko, kteří provozují maloobchodní činnost při…

celý článek

EU 28/17 Konzultace o struktuře spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů, T: 6. 7. 2017

Komise zahájila konzultaci o struktuře spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů. Pravidla EU týkající se struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů jsou…

celý článek

81/17 Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů r. 2016; T: 1.6.2017

V roce 2016 bylo uvolněno ze státního rozpočtu na Program EFEKT celkem 30 mil. Kč. Tato částka byla navýšena o nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 8,207 mil. Kč a následně…

celý článek

80/17 NV o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů; T: 7.6.2017

Novelou zákona o obalech č. 149/2017 Sb. bylo zavedeno ohlašování údajů z evidencí vedených autorizovanou společností prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti…

celý článek

79/17 NV o zasílání a oznamování informací a dat provozovateli hazardních her a jejich parametrů a rozsahu; T: 31.5.2017

Obsahově je návrh vyhlášky rozdělen do čtyř částí. První část se věnuje rozsahu herních a finančních dat a parametrům vzdáleného přístupu. V rámci jednotlivých ustanovení této části je konkretizována…

celý článek

EU 27/17 EK Konzultace o obecné úpravě spotřebních daní – harmonizace a zjednodušení, T: 30. 6. 2017

Komise zveřejnila konzultaci týkající se harmonizace a zjednodušení obecné úpravy spotřebních daní. Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní vytváří…

celý článek

EU 26/17 EK Konzultace o kolizních normách pro účinky transakcí s cennými papíry a pohledávkami vůči třetím stranám, T: 25. 6. 2017

Evropská komise zahájila konzultaci k otázce kolizních norem pro účinky transakcí s cennými papíry a pohledávkami vůči třetím stranám. Pravidla, která určují, zda jsou vlastnická práva platně…

celý článek

78/17 NV o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích; T: 30.5.2017

Na základě průběžného vyhodnocování praktické aplikace vyhlášky č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, dospěl Energetický regulační úřad k závěru,…

celý článek

77/17 Studie proveditelnosti záměru na vytvoření národního regulačního úřadu České republiky pro síťová odvětví; T: 29.5.2017

Materiál je strukturován v souladu s původním zadáním vlády. Jeho jádro tvoří studie proveditelnosti pro daný záměr, modifikovaná pro projekt veřejného sektoru. Analýza relevantních zahraničních…

celý článek

76/17 Závazky na zavedení mechanismu kontroly přiměřenosti podpory elektřiny z podporovaných zdrojů energie; T: 19.5.2017

Jedná se o problematiku, která zasahuje sektor obnovitelných zdrojů a která bude vyžadovat úpravu energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích. Proto je potřebné, aby tuto…

celý článek

75/17 NV o zahraničním obchodu s vojenským materiálem; T: 17.5.2017

Implementace směrnice Komise (EU) 2017/433 ze dne 15. března 2017, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely.

celý článek

EU 25/17 EK Konzultace k seznamu projektů společného zájmu v oblasti energetické infrastruktury, ropy a inteligentních energetických sítí, T:14.6.2017

Komise zahájila konzultace ohledně seznamu navrhovaných projektů společného zájmu v oblasti energetické infrastruktury, ropy a inteligentních energetických sítí. Nařízení Evropského parlamentu…

celý článek

74/17 NV o technických požadavcích na stavby; T: 16.5.2017

Návrh novely předmětné vyhlášky nepředpokládá negativní hospodářský a finanční dopad na podnikatelské prostředí, návrh pouze stanoví technické specifikace pro dobíjecí a plnicí stanice pro motorová…

celý článek

73/17 Zhodnocení a návrh dalšího postupu ČR ve věci směrnice EP a Rady 91477EHS o kontrole nabývání a držení zbraní; T: 16.5.2017

Ministerstvo vnitra již bezprostředně po schválení kompromisního návrhu směrnice výborem COREPER II dne 20. prosince 2016 připravilo podklad pro analýzu možnosti podání žaloby na revidovanou směrnici k Soudnímu…

celý článek

72/17 Zpráva fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2016; T: 16.5.2017

Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy v období za rok 2016 obsahuje shrnutí činnosti MMR v oblasti správy elektronických tržišť veřejné správy, informace o počtu elektronických…

celý článek

71/17 Souhrnný akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje; T: 16.5.2017

Souhrnný akční plán je rozdělen podle 7 pilířů Strategického rámce hospodářské restrukturalizace. V každém pilíři jsou uváděna opatření „nadregionální“, tedy taková, která jsou společná pro všechny…

celý článek

70/17 NV o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb; T: 18.5.2017

Cílem navrhované novely je upravit požadavky na minimální personální zabezpečení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby v souladu se zmocněním podle § 120 k provedení § 11 odst.…

celý článek

69/17 NV vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče; T: 18.5.2017

Cílem navrhované novely vyhlášky č. 92/2012 Sb. je upravit požadavky na minimální technické a věcné vybavení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice v souladu se zmocněním podle…

celý článek

68/17 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2016; T: 12.5.2017

Výroční zpráva o činnosti SFDI za rok 2016, jejíž součástí je i roční účetní závěrka, podává ucelené informace o činnosti, financování a hospodaření SFDI v roce 2016. Obsahuje základní…

celý článek

67/17 Návrh vyhlášky o obsahu, rozsahu a způsobu sestavování výkazu likvidity (vyhlášky o platební neschopnosti podnikatele); T: 19.5.2017

Insolvenční zákon ve znění účinném od 1. 7. 2017 ve svém § 3 odst. 6 a § 431 písm. f) obsahuje zmocnění, resp. kompetenční ustanovení, k vydání prováděcí právní úpravy, která stanoví obsah, rozsah…

celý článek

1 2 3 ...138 139 140 následujícíposlední