180/16 Program ESA BIC Prague; T: 3.10.2016

Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá vládě ČR ke schválení „Program ESA BIC Prague“, který bude realizován Agenturou na podporu podnikání a investic CzechInvest (dále jen CzechInvest) za…

celý článek

179/16 Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2015; T: 30.9.2016

Zpráva 2015 je rozšířena v rámci tématu Průmysl a energetika o indikátor č. 26 Těžba surovin a v rámci tématu Zemědělství o indikátor č. 23 Spotřeba hnojiv a přípravků…

celý článek

EU 55/16 Pozměněný návrh stanoviska EUROCHAMBRES k legislativní úpravě Geoblockingu; T:30. 9. 2016

Evropská komise v nedávné době zveřejnila tzv. legislativní balíček k elektronické komunikaci. Jeho součástí je i návrh nařízení o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace…

celý článek

EU 54/16 Jednotná digitální brána; T: 15. 11. 2016

Evropská komise zahájila konzultaci týkající se vytvoření tzv. jednotné digitální brány. Jednotná digitální brána je on-line přístupový bod, jehož prostřednictvím lze najít klíčové informace týkající se…

celý článek

EU 52/16 EK - Přezkum makroobezřetnostního rámce EU, T: 15. 10. 2016

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci týkající se přezkumu makroobezřetnostního rámce EU. Cílem konzultace je sjednotit a zefektivnit jednotlivé prvky makroobezřetnostního rámce. Klíčovým cílem…

celý článek

EU 50/16 - Vytvoření ročních seznamů priorit pro vypracování kodexů sítě a rámcových pokynů na rok 2017 a následující roky, T: 10. 10. 2016

Evropská komise zahájila konzultaci zabývající se vytvořením ročních seznamů priorit pro vypracování kodexů sítě a rámcových pokynů na rok 2017 a následující roky. Cílem Evropské komise je stanovit…

celý článek

EU 49/16 Konzultace týkající se monitorování a vykazování spotřeby paliva a emisí CO2 u těžkých nákladních vozidel; T: 20.10.2016

Evropská komise zahájila konzultaci týkající se monitorování a vykazování spotřeby paliva a emisí CO2 u těžkých nákladních vozidel. Účelem této konzultace je shromáždit názory zúčastněných…

celý článek

178/16 Revize spotřebitelského práva; T: 29.9.2016

Materiál představuje analýzu úpravy spotřebitelské legislativy v ČR a její možný budoucí vývoj. Předkládá se na základě usnesení vlády č. 5 ze dne 7. 1. 2015 k návrhu Priorit spotřebitelské…

celý článek

EU 49/16 Přezkum směrnice 1999/62/ES (tzv. euroviněta) o zpoplatnění těžkých nákladních vozidel za používání určitých silnic; 25.9.2016

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci týkající se přezkumu směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/62/ES (tzv. euroviněta), ve znění pozdějších předpisů, ze dne 17. června 1999 o výběru…

celý článek

EU 48/16 Revize směrnice 2004/52/ES a rozhodnutí 2009/750/ES o evropské službě elektronického mýtného, T: 25. 9. 2016

Evropská komise zahájila revizi směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/52/ES ze dne 29. dubna 2004 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a rozhodnutí Evropské komise…

celý článek

177/16 Novela zákona o veřejných dražbách; T: 6.10.2016

Důvodem novelizace zákona je aktualizace pojmů a termínů, které zákon používá a které se vlivem přijetí občanského zákoníku staly nesprávnými a nepřesnými. Cílem novely zákona jsou změny…

celý článek

EU 51/16 Návrh EUROCHAMBRES na rozvoj evropského pilíře podnikatelských práv; T: 20.9.2016

Sdružení evropských hospodářských komor EUROCHAMBRES v nedávné době předložilo Evropské komisi návrh na rozvoj evropského pilíře podnikatelských práv, který by se měl stát cenným doplňkem k evropskému…

celý článek

176/16 NV o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje; T: 26.9.2016

Vyhláška je vydána k provedení atomového zákona, na základě zmocnění atomového zákona citovaných v části B tohoto odůvodnění. Návrh stanovuje výlučně · výčet změn ovlivňujících radiační ochranu,…

celý článek

175/16 Návrh usnesení vlády Národní elektronický nástroj centrální státní tržiště; 14.9.2016

Návrh usnesení vlády obsahuje aktualizovaná Pravidla systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit. Stěžejním ustanovením předkládaného návrhu…

celý článek

174/16 NV o sestavování výkazů pro zpracování a provoz energetickcýh odvětví; T: 14.9.2016

 Předkládaný návrh vyhlášky se vydává na základě ustanovení § 98a odst. 2 písm. m) energetického zákona, podle kterého Úřad stanoví vyhláškou náležitosti a členění výkazů nezbytných pro zpracování…

celý článek

173/16 Rozpočet SFDI 2017; T: 9.9.2016

Rozpočet roku 2017 vychází ze směrných čísel Ministerstva financí ČR v celkové výši 49 mld. Kč národních zdrojů, při zapojení předpokládaného převodu finančních prostředků SFDI ke konci roku 2016 rozpočet…

celý článek

172/16 Návrhy vyhlášky o seznamech návykových látek; T: 16.9.2016

 Předkládanou novelizaci citovaného nařízení vlády vyvolala zejména potřeba řešit urychleně situaci spojenou s nárůstem nových syntetických drog zaplavujících Evropskou unii včetně České republiky,…

celý článek

171/16 Návrh vyhlášky hodnocení a snižování hluku; 13.9.2016

Hlavním důvodem nezbytnosti navrhované právní úpravy je potřeba zohlednění revidované transevropské dopravní sítě TEN -T [Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince…

celý článek

169/16 Návrh nařízení vlády o minimální mzdě; T: 9.9.2016

Účelem navrhované právní úpravy je s účinností od 1. ledna 2017 zvýšit základní měsíční sazbu minimální mzdy z 9 900 Kč na 11 000 Kč a základní hodinovou sazbu z 58,70 Kč na 66 Kč. V souvislosti…

celý článek

170/16 NZ o zaměstnanosti; T: 26.9.2016

Cílem návrhu zákona v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením je zejména transparentně upravit poskytování příspěvků zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Z tohoto…

celý článek

1 2 3 ...128 129 130 následujícíposlední