145/17 Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025; T: 26.9.2017

Předkládaná Koncepce definuje čtyři klíčové strategické cíle, které mají prostřednictvím navrhovaných opatření odklonit pachatele od dalšího páchání trestné činnosti, rozvinut systém práce s oběťmi…

celý článek

144/17 Předběžný plán implementace Strategického rámce Česká republika 2030; T: 27.9.2017

Od června 2017 byla obnovena činnost tzv. minitýmů, jež se podílely ji na tvorbě ČR 2030, složených ze zástupců resortů, výborů Rady vlády pro udržitelný rozvoj (dále jen „RVUR“) a zástupců akademického…

celý článek

143/17 Novela zákona o ochranných známkácha zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví; T: 6.10.2017

K dosažení cíle, který spočívá v podpoře a vytvoření dobře fungujícího vnitřního trhu, a v zájmu snadnějšího získávání a ochrany ochranných známek v Evropské unii za účelem…

celý článek

142/17 NV o územně plánovací dokumentaci; T: 29.9.2017

Prvním cílem navrhované právní úpravy je významná úprava části druhé vyhlášky týkající se územně analytických podkladů. Cílem této úpravy je v první řadě přehlednější uspořádání souborné dokumentace…

celý článek

141/17 NV o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem; T: 2.10.2017

Přijetí návrhu vyhlášky je nezbytné z důvodu změn vzorů dvoudílných dálničních kupónů emise 2018 podle technické specifikace, kterou sjednal Státní fond dopravní infrastruktury ve své kompetenci. Dalším…

celý článek

140/17Memorandum o spolupráci v oblasti rozvoje vozidel na zemní plyn; 25.9.2017

 Cílem „Memoranda o dlouhodobé spolupráci v oblasti rozvoje vozidel na zemní plyn pro období do roku 2025“ je stanovení přiměřených podmínek pro další rozvoj užití zemního plynu v dopravě,…

celý článek

139/17 NV_o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě; 29.9.2017

 Předmětná novela vyhlášky vyžaduje vzhledem k účinnosti novely zákona o silniční dopravě rychlé projednání, přičemž navrhovaná právní úprava neobsahuje věcné změny vyhlášky a nebude…

celý článek

138/17 Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR; 18.9.2017

Vláda projednala zprávu o plnění Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti za 1. a 2. čtvrtletí 2017. Jde o poslední zprávu sestavenou a projednanou touto vládou,…

celý článek

137/17 NV_katalog prací; 15.9.2017

Za dobu účinnosti nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády o katalogu správních činností, a nařízení vlády, kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních…

celý článek

136/17 NV o odborné způsobilosti_s posuzováním vlivů na životní prostředí; 28. 9. 2017

Obsahem návrhu vyhlášky je z převážné části dosavadní právní úprava obsažená v aktuálně platné vyhlášce č. 457/2001 Sb., dále změny, které reagují na nové znění zákona, a rovněž…

celý článek

135/17 Národní investiční strategie; 14.9.2017

Předložený materiál je prvním krokem k tomu, aby vláda České republiky rozhodla o komplexním řešení investičních potřeb a stanovila investiční priority.

celý článek

134/17 NV o výnosech držitele držitele poštovní licence; 21.9.2017

Cílem novely vyhlášky je stanovit novou výši ziskové přirážky v aktualizované podobě pro služby podléhající povinnosti nákladově orientovaných cen, tedy základních služeb a služeb přístupu k poštovní…

celý článek

133/17 Rozpočet SFDI na rok 2018; 14.9.2017

 S ohledem na legislativně náročný, zdlouhavý a složitě predikovatelný proces přípravy dopravních staveb je rozpočet pro rok 2018 koncipován tak, aby umožňoval v maximální možné míře zajistit…

celý článek

EU 37/17 EK konzultace o transparentnosti a poplatcích za přeshraniční transakce v EU. T: 14.9.2017.

Komise zahájila konzultaci o transparentnosti a poplatcích za přeshraniční transakce v EU. Dle nařízení 924/2009 o přeshraničních platbách, poplatky za eurové přeshraniční transakce…

celý článek

132/17 Zpráva o využití kritických superstrategických surovin EU a některých dalších surovin; T: 8.9.2017

Okamžitou zvýšenou ochranu vyžadují strategické suroviny ČR, tj. suroviny s aktuálním či potenciálním mimořádným významem pro českou ekonomiku. Jsou to:· strategické energetické suroviny (pouze uran),·…

celý článek

131/17 Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2016; T: 1.9.2017

Zpráva informuje o výsledcích státního zdravotního dozoru na úseku hygieny práce v roce 2016. Dále Zpráva informuje o činnosti zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu v problematice…

celý článek

130/17 NV 500/2002 o účetnictví; T: 7.9.2017

Návrh vyhlášky se předkládá v souvislosti s transpozicí fakultativních ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách,…

celý článek

129/17 Návrh zákona v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů; T: 8.9.2017

Návrh zákona implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány…

celý článek

128/17 Návrh zákona o zpracování osobních údajů; T: 8.9.2017

Návrh nového zákona o zpracování osobních údajů, který nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Návrh zákona je adaptovaný na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679…

celý článek

127/17 Novela zákona o pobytu cizinců; T: 8.9.2017

Návrh zákona se předkládá zejména z důvodu zajištění transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/801/EU ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků…

celý článek

1 2 3 ...142 143 144 následujícíposlední