117/16 Vyhodnocení zkoušek spoIehlivosti - analýza pro případné rozšíření zkoušek na další osoby působící v orgánech veřejné moci; T: 1.6.2016

Novým zákonem o Policii ČR byl zaveden institut zkoušky spolehlivosti jako nástroj Inspekce Policie ČR v boji proti protiprávní činnosti uvnitř policie. Přijetím zákona o Generální inspekci…

celý článek

116/16 Novela zákona o zvláštním příspěvku horníkům; T: 15.6.2016

Cílem předloženého zákona je stanovit pro případ, kdy se poskytovatel zvláštního příspěvku ocitne v insolvenci, takový mechanismus vyplácení tohoto příspěvku, který zajistí jeho bezproblémovou výplatu…

celý článek

115/16 Návrh věcného záměru zákona o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu; T: 7.6.2016

 V současné době se odškodňování zaměstnanců, kteří utrpěli pracovní úraz nebo u nichž byla zjištěna nemoc z povolání, řídí ustanoveními zákoníku práce upravujícími odškodnění zaměstnanců…

celý článek

114/16 NV o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny; T: 27.5.2016

S ohledem na neustálý vývoj a zdokonalování technologií využívajících obnovitelné zdroje na jedné straně a změny cen vstupů na straně druhé je nezbytné tyto technické a ekonomické parametry…

celý článek

EU 33/16 Veřejná konzultace týkající se Průběžné zprávy o šetření v oblasti kapacitních mechanismů, T: 20. 6. 2016

Evropská komise přijala 13. dubna Průběžnou zprávu o šetření v oblasti kapacitních mechanismů, spolu s pracovním dokumentem. Komise v této průběžné zprávě předkládá subjektům působícím…

celý článek

EU 32/16 Konzultace k pracovnímu programu Věda se společností a pro společnost na období 2018-2020; T: 24. 6. 2016

Evropská Komise zahájila veřejnou konzultaci týkající se pracovního programu na období 2018-2020 pod názvem „Věda se společností a pro společnost“ v rámci iniciativy Horizont 2020. Horizont 2020…

celý článek

113/16 Nař. vl. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod; T: 23.5.2016

Předložený návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění…

celý článek

EU 30/16 Revize Evropského rámce interoperability; T: 16. 6. 2016

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k revizi Evropského rámce interoperability (EIF).

celý článek

112/16 NV o skladování výbušnin; T: 23.5.2016

Při výkonu vrchního dozoru orgánů státní báňské správy nad nakládáním s výbušninami ukázala aplikační praxe posledního období skutečnost, že stávající znění vyhlášky umožňuje různý výklad ustanovení…

celý článek

111/16 Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti; T: 2.6.2016

Předkládaný návrh zákona především zakotvuje podrobné podmínky, za nichž má právnická osoba právo na zápis statusu veřejné prospěšnosti, zejména ohledně jejího předmětu činnosti, obsahu jejího zakladatelského…

celý článek

110/16 Novela zákona v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky; T: 1.6.2016

Návrh zákona má zejména provést převedení převážné většiny skutkových podstat přestupků ze stávajícího zákona o přestupcích do zákonů obsahujících právní úpravu povinností, jejichž porušení je znakem…

celý článek

EU 29/16 Veřejná Konzultace týkající se methylisothiazolinonu v rámci nařízení o kosmetických přípravcích; T: 20. 6. 2016

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci týkající se obsahu methylisothiazolinonu (MI) v kosmetických přípravcích, které se oplachují, a to v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady…

celý článek

EU 28/16 Konzultace týkající se účinného insolvenčního rámce v EU; T: 31. 5. 2016

Evropská Komise zveřejnila konzultaci týkající se účinného insolvenčního rámce v EU. Tato konzultace si klade za cíl získat názory zúčastněných stran a subjektů na klíčové aspekty v oblasti…

celý článek

109/16 NV o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik; T: 23.5.2016

Cílem novelizace je naplnění požadavků vyplývajících z požadavku transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/80/EU ze dne 20. června 2014, kterou se mění příloha II směrnice Evropského…

celý článek

EU 27/16 Konzultace týkající se arašídového oleje a hydrolyzovaných pšeničných bílkovin v rámci nařízení o kosmetických přípravcích; T: 20. 6. 2016

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci týkající se arašídového oleje a hydrolyzovaných pšeničných bílkovin v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (č. 1223/2009) o kosmetických…

celý článek

108/16 NV odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů; T: 23. 5. 2016

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení (dále jen „vyhláška“) je předkládán v souvislosti…

celý článek

107/16 Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2015; T: 16.5.2016

Velikost trhu veřejných zakázek v roce 2015 je odhadována na 556 mld. Kč vč. DPH, z této částky bylo 57 % alokováno v režimu zákona o veřejných zakázkách. Meziročně došlo k poklesu…

celý článek

106/16 Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2015; T: 13.5.2016

Zpráva o hodnocení RS CZ obsahuje zejména podrobnější přehled ve vztahu k zadaným zakázkám v RS CZ z hlediska typu uzavřené smlouvy: rámcová smlouva (85 smluv; 1 420 mil. Kč); prováděcí…

celý článek

105/16 Metodika k doporučení zadávání veřejných zakázek v oblasti dopravní obslužnosti se zohledněním sociálních aspektů; T: 13.5.2016

Základní doporučení lze shrnout do tří základních bodů, které jsou rozepsány níže v textu:1. Zohlednění sociálního aspektu - stanovení minimálního finančního ohodnocení řidičů lze řešit požadavkem…

celý článek

104/16 Zpráva o míře a způsobu snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2015; T: 12.5.2016

Zpráva podává přehled o míře a způsobu plnění úkolů v oblasti snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2015, v letech 2013 až 2015 a zároveň přináší informace o výhledu…

celý článek

1 2 3 ...123 124 125 následujícíposlední