EU 10/17 EK Konzultace na téma vybudování evropské ekonomiky založené na datech, T: 21. 4. 2017

Evropská Komise zveřejnila konzultaci na téma vybudování evropské ekonomiky založené na datech. Dne 10. ledna 2017 Komise přijala balíček „Budování evropské ekonomiky založené na datech“, který obsahuje…

celý článek

19/17 NV náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců; T: 2.3.2017

Návrh se předkládá mimo Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2017 na základě aktuální potřeby vyvolané změnami, ke kterým by mělo dojít v zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu…

celý článek

18/17 Návrh nařízení vlády o zápisu do seznamu výzkumných organizací; T: 24.2.2017

Návrh nařízení vlády provádí ustanovení § 33a odst. 10 zákona č. 130/2002 Sb. v souladu se zmocněním v něm upraveném a stanoví kritéria splnění podmínek pro zápis výzkumné organizace do seznamu…

celý článek

17/17 Novela zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh; T: 7.3.2017

V souladu s požadavky nařízení o licencích FLEGT je nutné vymezit kompetence celních úřadů a Ministerstva zemědělství, jakož i některé administrativní postupy (např. postup při nepředložení…

celý článek

EU 9/17 EK Konzultace o pravidlech odpovědnosti výrobce za škodu způsobenou vadou výrobku, T: 21. 4. 2017

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci o hodnocení směrnice 85/374/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky. Cílem…

celý článek

16/17 Novela daňového řádu; T: 15.2.2017

Návrh zákona se předkládá k implementaci směrnice Rady (EU) 2016/2258 ze dne 6. prosince 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj…

celý článek

15/17 Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy; T: 17.2.2017

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, je…

celý článek

14/17 NV podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení; T: 17.2.2017

Prostřednictvím poslední novely zákona o dráhách, vyhlášené ve Sbírce zákonů pod číslem 319/2016 Sb., dochází k doplnění vodních vleků do výčtu určených technických zařízení, která podléhají dozoru…

celý článek

13/17 NV o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo; T: 17.2.2017

Kategorizace drah je jak v rámci zákona o dráhách, tak v rámci směrnice 2012/34/EU spjata s vymezením rozdílných skupin práv a povinností, které se pojí s jednotlivými kategoriemi…

celý článek

EU 8/17 EK Konzultace o modernizaci a zjednodušení Společné zemědělské politiky (SZP), T: 26. 4. 2017

V souvislosti s blížícím se zahájením oficiálních diskuzí o budoucí podobě Společné zemědělské politiky po roce 2020 provedla Evropská komise první formální krok, kterým je spuštění veřejné konzultace…

celý článek

EU 7/17 EK Konzultace o mnohostranné reformě řešení investičních sporů, T: 10. 3. 2017

Evropská komise zahájila konzultaci o mnohostranné reformě řešení investičních sporů. Možnost mnohostranného řešení investičních sporů na úrovni EU nadnesly některé zainteresované subjekty již v rámci…

celý článek

12/17 NV o vzoru zprávy v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní; T: 22.2.2017

Důvodem pro zavedení tohoto nového výkazu mezi členskými státy je zájem Evropské unie na zajištění řádného fungování vnitřního trhu. Proto se snaží zajistit spravedlivější hospodářskou soutěž mezi nadnárodními…

celý článek

EU 6/17 EK Inteligentní specializace: nový přístup k evropskému růstu a zaměstnanosti prostřednictvím regionálních inovačních strategií, T: 20.3.2017

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci ke strategii inteligentní specializace týkající se nového přístupu k evropskému růstu a zaměstnanosti prostřednictvím regionálních inovačních strategií.…

celý článek

EU 5/17 Konzultace o reformě sazeb DPH (návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o DPH), T: 15. 3. 2017

Evropská komise zahájila konzultaci o reformě sazeb DPH. Konzultace se týká návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané…

celý článek

11/17 Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR; T: 9.2.2017

Důvodem vytvoření tohoto materiálu bylo stanovení základních koncepčních předpokladů pro budoucí možný rozvoj železniční dopravní infrastruktury, včetně zajištění potřebných řešení novostaveb vysokorychlostních…

celý článek

10/17 Dopravní sektorové strategie - Aktualizace 2017; T: 23.2.2017

Hlavním důvodem pro průběžné vyhodnocování a periodické aktualizace je zejména potřeba zajištění postupného rozvoje dopravní infrastruktury v jednotlivých dopravních módech na území České republiky…

celý článek

9/17 Novela zákona o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti nebo mučení; T: 30.1.2017

Vzhledem k tomu, že v mezidobí od poslední novelizace zákona vstoupily v účinnost nové právní předpisy v oblasti práva EU (nařízení EP a Rady (ES) 2016/2134 ze dne 23. listopadu,…

celý článek

8/17 Zpráva k návrhu postupu státu v rámci řešení útlumu těžebních lokalit OKD, a.s.; T: 31.1.2017

Návrh postupu v rámci řešení útlumu lokalit OKD, podrobně zdůvodněný v hlavním analytickém materiálu, je promítnut do návrhu usnesení vlády a doporučuje, aby byla prostřednictvím státního…

celý článek

7/17 Novela zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen; T: 30.1.2017

V zákoně o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen se navrhuje odstranit nejasnost, která vznikla při přijímání zákona č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách…

celý článek

EU 4/17 EK Konzultace týkající se zvláštního režimu pro malé podniky podle směrnice o DPH, T: 15. 3. 2017

Malé a střední podniky vzhledem ke složitosti a roztříštěnosti systému DPH Evropské unie nesou proporcionálně vyšší náklady na dodržování předpisů týkajících se DPH než velké podniky. V návaznosti…

celý článek

1 2 3 ...134 135 136 následujícíposlední