EU 39/16 Konzultace k hlavním překážkám přeshraniční distribuce investičních fondů v EU, T: 20. 9. 2016

Evropská komise zahájila konzultaci o hlavních překážkách přeshraniční distribuce investičních fondů (UCITS a AIF) s cílem zvýšit podíl distribuovaných finančních prostředků napříč EU.

celý článek

EU 38/16 Konzultace ohledně hodnocení nařízení o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu, T: 10. 8. 2016

Evropská komise otevřela konzultaci týkající se hodnocení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 ze dne 22. září 2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní…

celý článek

132/16 Návrh na změnu Statutu Rady vlády pro stavebnictví České republiky; T: 27.6.2016

Cílem je posílit vzájemnou komunikaci a koordinaci resortů a dalších státních organizací s nevládním sektorem. Z toho důvodu se navrhuje rozšířit Radu o členy České komory architektů,…

celý článek

EU 37/16 EU Konzultace o regulaci povolání-proporcionalita a národní akční plány členských států, T: 10. 8. 2016

Evropská komise zahájila konzultaci o regulaci povolání, týkající se národních akčních plánů členských států a proporcionality opatření, jež regulují odborné profese.

celý článek

131/16 Zajištění výše dotace ze státního rozpočtu na provozní podporu obnovitelných zdrojů energie; T: 27.6.2016

Z predikce dalšího vývoje potřeb finančních prostředků na provozní podporu elektřiny a provozní podporu tepla z obnovitelných a dalších podporovaných zdrojů energie na období vymezené lety…

celý článek

130/16 NV o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti; T: 4.7.2016

Vyhláška se vztahuje na všechny fyzické osoby, které hodlají vykonávat tzv. činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany (jejichž výčet i podává). Tyto osoby…

celý článek

EU 36/16 Konzultace ke kontrole účelnosti spotřebitelského a marketingového práva EU; T: 22. 8. 2016

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci týkající se kontroly účelnosti spotřebitelského a marketingového práva Evropské unie. Prostřednictvím konzultace se Komise snaží získat názory jednotlivých…

celý článek

EU 35/16 Konzultace týkající se hodnocení a přezkumu směrnice o soukromí a elektronických komunikacích, T: 27. 6. 2016

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci týkající se přezkumu a hodnocení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně…

celý článek

129/16 NV o ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou; T: 27.6.2016

Na změny školského zákona obsažené ve výše uvedené novele musí adekvátně a rychle navazovat úpravy v prováděcím právním předpisu. Cílem předkládané novely vyhlášky je především od jarního zkušebního…

celý článek

128/16 Program podpory RIZIKOVÝ KAPITÁL; T: 21.6.2016

Cílem programu Rizikový kapitál je podpora přístupu malých a středních podniků k rizikovému financování v raných fázích rozvoje (tzv. seed kapitál a start-up kapitál, neboli společně…

celý článek

127/16 Program ENERG na podporu dosažení úspor energie v konečné spotřebě v odvětví MSP; T: 16.6.2016

Program je vyhlášen na základě zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o zřízení ministerstev jiných orgánů. Předkládaný program je jedním z politických…

celý článek

126/16 Aktualizace Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie); T: 13.6.2016

I přes opakované konzultace Národní RIS3 strategie s Evropskou komisí, byl dokument Evropskou komisí schválen pouze částečně, konkrétně byly přijaty kapitoly 1 – 6. Evropská komise vytýkala především…

celý článek

125/16 Nový provozní koncept dálkové železniční dopravy na lince Praha - České Budějovice - Linz; T: 13.6.2016

Dne 15. září 2014 schválila vláda České republiky svým usnesením č. 758 materiál, jehož obsahem byla Zpráva o postupu otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové…

celý článek

124/16 Vyhodnocení programu EFEKT za rok 2015; T: 10.6.2016

V roce 2015 bylo uvolněno ze státního rozpočtu na Program EFEKT 2015 celkem 30 mil. Kč. Tato částka byla navýšena o nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 5 064 161,- Kč a následně…

celý článek

123/16 Aktualizace Státní politiky životního prostředí ČR 2012 – 2020; T: 17.6.2016

V rámci předkládané aktualizace SPŽP bylo přistoupeno k několika typům úprav SPŽP:1. změna struktury cílů SPŽP:· cíl 1.1.1 Zajištění realizace Programů monitoringu povrchových a podzemních vod…

celý článek

122/16 Návrh právního zajištění spolufinancování regionální železniční dopravy po roce 2019; T: 10.6.2016

Bylo rozhodnuto, že bude použita varianta B1, a to se standardní inflační valorizací za jednotlivé kalendářní roky. Prostředky však nebudou poskytovány na dopravní výkony na dráhách, na nichž není…

celý článek

121/16 NV o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka; T: 10.6.2016

Ministerstvo financí předkládá návrh prováděcího právního předpisu k zákonu č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který byl dne 13. dubna 2016 vyhlášen ve Sbírce zákonů.

celý článek

120/16 Změna Statutu Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst; T: 8.6.2016

Koordinátor digitální agendy převezme pro zajištění své koordinační činnosti vedení Výboru pro digitální ekonomiku, kde bude aktuální témata digitální agendy konzultovat s příslušnými ministerstvy…

celý článek

EU 34/16 Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice o zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti; T: 20. 6. 2016

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci týkající se hodnocení Směrnice Evropského parlamentu a rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek…

celý článek

119/16 2. změna Dokumentace programu Nová zelená úsporám identifikační číslo 115 280; T: 6.6.2016

V předkládané 2. změně Dokumentace programu NZÚ je dopracován podprogram NZÚ – Budovy veřejného sektoru (dále jen „NZÚ BVS“), který byl v dokumentaci veden zatím pouze rámcově. V rámci 2. změny…

celý článek

1 2 3 ...124 125 126 následujícíposlední