212/16 Realizace integrovaného sběru vybraných údajů pro veřejnou správu; T: 31.10.2016

Český statistický úřad (dále jen „ČSÚ“) předkládá materiál na základě usnesení vlády České republiky ze dne 18. prosince 2013 č. 980 k návrhu dalšího postupu zefektivnění výkonu státní statistické…

celý článek

211/16 Směrnice o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu; T: 3.11.2016

Ministerstvo financí předkládá Směrnici pro jednání o návrhu Úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.…

celý článek

210/16 NV o oceňování majetku; T: 3.11.2016

Cílem každoroční novely je přiblížení zjištěné a sjednané ceny nemovitých věcí. Návrh úprav ocenění vychází z analýzy jejich údajů o prodejích.Stavební pozemky se oceňují porovnávacím způsobem,…

celý článek

209/16 Návrh zákona o elektronické identifikaci a o změně některých zákonů; T: 11.11.2016

Primárními cíli návrhu zákona jsou:stanovení obecného právního rámce pro prokazování totožnosti s využitím elektronické identifikace, stanovení podmínek, za kterých bude systém elektronické identifikace…

celý článek

EU 60/16 - Průběžné hodnocení činnosti Evropského inovačního a technologického institutu, T: 14. 11. 2016

Evropská Komise zveřejnila konzultaci týkající se průběžného hodnocení činnosti Evropského inovačního a technologického institutu (EIT). Hlavními cíli dané konzultace je zjistit, zda EIT funguje v souladu…

celý článek

208/16 NV o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě; T: 31.10.2016

Dne 19.03.2016 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno nařízení Komise (EU) 2016/403 ze dne 18. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde…

celý článek

207/16 NV o systému bezpečnosti provozování dráhy; T: 31.10.2016

Vyšetřování nehod a jiných mimořádných událostí na dráze je na unijní úrovni upraveno směrnicí 2004/49/ES, která předpokládá jejich nestranné šetření zvláštním orgánem, který nesmí vykonávat činnosti,…

celý článek

206/16 Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie pro rok 2017; T: 24.10.2016

Program Ministerstva průmyslu a obchodu vychází z programové dokumentace předané ke schválení Ministerstvu financí dne 29. 6. 2007. Program EFEKT byl původně schválen na období 2008 – 2013. Následně…

celý článek

EU 61/16 - Konzultace k provádění systému EU pro sledovatelnost a bezpečnostní prvky u tabákových výrobků, T: 1.11.2016

Evropská Komise zahájila konzultaci k provádění systému EU pro sledovatelnost a bezpečnostní prvky u tabákových výrobků podle článků 15 a 16 směrnice 2014/40/EU o sbližování právních…

celý článek

EU 59/16 - Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 2009/119/ES o povinnosti udržovat minimální zásoby ropy; T: 5.11.2016

Evropská Komise zveřejnila konzultaci týkající se hodnocení směrnice 2009/119/ES ze dne 14. září 2009, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů. Účelem…

celý článek

EU 58/16 EK – Přezkum směrnice 2006/1/ES o užívání pronajatých vozidel pro silniční přepravu zboží, T: 31. 10. 2016

Evropská komise zahájila přezkum směrnice 2006/1/ES ze dne 18. ledna 2006 o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží. Směrnice 2006/1/ES stanovuje minimální úroveň liberalizace,…

celý článek

205/16 Novela zákona o o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu; T: 3.11.2016

Důvodem předložení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení…

celý článek

204/16 Návrh zákona, kterým se mění občanský soudní řád a další související zákony; T: 2.11.2016

Projednávaný návrh vychází z vyhodnocení aplikační praxe a ze závěrů materiálu Analýza problematiky exekučního prostředí s akcentem na dislokaci exekutorských úřadů a nákladovost exekuce,…

celý článek

203/16 NV náležitosti vrchního státního odborného dozoru v dopravě; T: 25.10.2016

Prostřednictvím novely zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“), dochází ke zrušení institutu vrchního státního dozoru, který zajišťovalo ve…

celý článek

202/16 Návrh vyhlášky o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení; T: 24.10.2016

Cílem vyhlášky je stanovit detaily povinností stanovených atomovým zákonem v oblasti zajišťování jaderné bezpečnosti jaderných zařízení. Jaderná energie tvoří v ČR zásadní součást energetického…

celý článek

201/16 Novela zákona o úpadku; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 14.10.2016

V návrhu zákona lze identifikovat následující základní prvky, jež mají zpřístupnit institut oddlužení, případně ve vazbě na tuto změnu a zkušenosti aplikační praxe optimalizovat právní úpravu oddlužení:1.…

celý článek

200/16 Nař. vl. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů; T: 20.10.2016

Cílem předkládaného návrhu novely nařízení vlády je reagovat na implementaci reformované Společné zemědělské politiky a na národní úrovni stanovit nebo upřesnit některé podmínky evidence využití půdy.…

celý článek

199/16 NV o požadavcích na pohonné hmoty; T: 19.10.2016

Novela vyhlášky nově rozšiřuje druhy alternativních paliv, a to zejména o vodík, zkapalněný zemní plyn (LNG) a biometan k pohonu vozidel.

celý článek

198/16 NV požadavky k zajištění BOZP v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin; T: 19.10.2016

Navrhovaná právní úprava nebude mít negativní dopady na podnikatelské prostředí. S výjimkou zpřísnění požadavků na provozní dokumentaci pro přemisťování výbušnin uvnitř areálů dotčených subjektů a na…

celý článek

197/16 Strategický rámec Národního cloud computingu – eGovernment cloud ČR; T: 13.10.2016

Strategický rámec Národního cloud computingu - eGovernment cloud ČR obsahuje koncepci, jak ve veřejné správě řešit celou řadu dlouhodobých problémů v oblasti informačních systémů, aplikací a informačních…

celý článek

1 2 3 ...130 131 132 následujícíposlední