EU 73/16 EK Konzultace týkající se spotřební daně z tabákových výrobků, T: 10. 2. 2017

Evropská komise zahájila konzultaci týkající se spotřební daně z tabákových výrobků, jež je upravena směrnicí č. 2011/64/EU o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků.…

celý článek

254/16 Koncepce nákladní dopravy pro období 2017-2023 s výhledem do roku 2030; T: 15.12.2016

Cílem materiálu je vytvořit takové prostředí, ve kterém může logistika a nákladní doprava zajišťovat potřebnou úroveň služeb pro zajištění konkurenceschopnosti ekonomiky a zároveň hospodárně využívat…

celý článek

253/16 NV o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy; T: 19.12.2016

Důvodem pro schválení, případně stanovení obsahových náležitostí řádů je zejména skutečnost, že ačkoli se jedná o provozně-technické či obchodní podmínky výkonu licencované činnosti jednoho držitele…

celý článek

252/16 NV o regulačním výkaznictví; T: 19.12.2016

Předkládaný návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, se vydává na základě ustanovení § 98a odst. 2 písm. e) energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů,…

celý článek

251/16 NV používání silničních motorových vozidel a stravného; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 8.12.2016

Podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), je Ministerstvo práce a sociálních věcí zmocněno, vždy s účinností od 1. ledna…

celý článek

250/16 Novela zákona o ochraně veřejného zdraví; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 12.12.2016

Cílem navržené novely je jednak provedení povinné transpozice evropské směrnice č. 2015/1787 ze dne 6. října 2015, kterou se mění přílohy II a III směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené…

celý článek

249/16 Zřízení pracovních skupin Stálého výboru pro jadernou energetiku; T: 9.12.2016

Stálý výbor pro jadernou energetiku, který byl ustanoven na základě usnesení vlády č. 48 ze dne 25. ledna 2016, pověřil na 2. zasedání, které proběhlo dne 23. září 2016, Ministerstvo průmyslu a obchodu…

celý článek

EU 72/16 EK Veřejná konzultace k hodnocení nařízení REACH v rámci programu REFIT, T: 23. 1. 2017

Evropská komise otevřela konzultaci k hodnocení nařízení REACH, jež je stěžejním předpisem regulujícím chemické látky v EU. Cílem konzultace je shromáždit názory zúčastněných stran na přístup…

celý článek

248/16 Strategický rámec Česká republika 2030; T: 2.1.2017

Dle Metodiky přípravy veřejných strategií je součástí identifikace potřeby tvorby strategie vyhodnocení realizace předcházející strategie. Vývoj indikátorů přiřazených k jednotlivým cílům SRUR byl…

celý článek

247/16 Novela zákona o elektronických komunikacích; T: 21.12.2016

Podstata navrhovaných změn spočívá v realizaci následujících hlavních věcných cílů, které je nutno prostřednictvím legislativního rámce vytvořeného pro účely realizace přechodu na DVB-T2 a v návaznosti…

celý článek

246/16 NV o katastru nemovitostí; T: 13.12.2016

Novela katastrální vyhlášky zapracovává praktické zkušenosti z prvních tří let aplikace nové civilní a katastrální právní úpravy, reaguje na požadavky katastrálních úřadů a odborné veřejnosti…

celý článek

245/16 Revize a aktualizace Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011 - 2020 s platností od roku 2017; T: 7.12.2016

Příčiny neplnění strategických cílů NSBSP lze shrnout do dvou oblastí:a) nedostatečné zajištění systému řízení bezpečnosti silničního provozu a systémové podpory realizace opatření Akčního programu…

celý článek

EU 71/16 EK Průběžné hodnocení programu Horizont 2020, T: 9. 1. 2017

Evropská Komise zahájila průběžné hodnocení programu Horizont 2020. Cílem hodnocení je shromáždit informace od široké veřejnosti o různých aspektech realizace programu. Výsledky hodnocení promítne…

celý článek

244/16 NV o Pravidlech trhu s elektřinou; T: 8.12.2016

Na základě průběžného vyhodnocování praktické aplikace vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou a vývoje trhu s elektřinou dospěl Úřad k závěru, že v určitých oblastech na energetickém…

celý článek

243/16 Analýza dopadů environmentálních prvků v sazbách spotřebních a energetických daní; T: 30.11.2016

EU-ETS je největším systémem emisního obchodování zahrnující přibližně 11 000 zařízení ze sektorů energetiky, výroby oceli a železa, cementu a vápna, celulózy a papíru, sklo-keramického průmyslu,…

celý článek

242/16 Novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích; T: 14.12.2016

Cílem předloženého návrhu je zejména implementace práva Evropské unie, konkrétně tří směrnic (2014/45/EU, 2014/47/EU a 2015/719) upravujících (1) oblast pravidelných technických prohlídek vozidel,…

celý článek

EU 70/16 EK - Konzultace zabývající se Programem Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu, T: 9. 1. 2017

Evropská Komise zveřejnila konzultaci zabývající se hodnocením programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (2014–2018), který doplňuje Horizont 2020 – rámcový…

celý článek

241/16 NV o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění; T: 6.12.2016

Návrh je předkládán za účelem transpozice směrnice Komise 2015/1480/EU, kterou se mění některé přílohy směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, kterými se stanoví pravidla…

celý článek

240/16 Novela zákona o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu; T: 13.12.2016

Hlavním cílem výše uvedené směrnice, který se promítá do navrhované zákonné úpravy, je sjednocení pravidel pro zájezdy a spojené cestovní služby v rámci vnitřního trhu EU, které zvýší ochranu…

celý článek

239/16 Aliance Společnost 4.0; T: 28.11.2016

Materiál stručně shrnuje důvody potřebnosti koordinace aktivit souvisejících s tzv. čtvrtou průmyslovou revolucí a dále popisuje strukturu navrhované Aliance.Založení Aliance Společnost 4.0 je…

celý článek

1 2 3 ...132 133 134 následujícíposlední