EU 2/17 EK – Přezkum směrnice o čistých vozidlech, T: 19. 3. 2017

Evropská komise zahájila přezkum směrnice č. 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel ze dne 23. dubna 2009. Tato směrnice vyžaduje, aby veřejné orgány, jiní zadavatelé…

celý článek

5/17 Aktualizace Statutu Stálého výboru pro jadernou energetiku; T: 26.1.2017

Hlavním účelem předloženého materiálu je racionalizace práce Stálého výboru pro jadernou energetiku při přípravě odborných podkladů vládě pro její strategické rozhodování o dalším postupu na projektech…

celý článek

4/17 NV o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství; T: 30.1.2017

Prováděcí právní předpis k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví…

celý článek

3/17 NV o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám; T: 27.1.2017

V současnosti nelze finanční a hospodářské dopady vyčíslit. Navrhovanou úpravou dojde ke zvýšení zpětné náhrady nákladů na dokazování (znaleckých posudků) v řízeních, které účastník vyvolal porušením…

celý článek

2/17 Nař. vl. o technických požadavcích na hračky; T: 27.1.2017

Do dodatku C přílohy č. 2 nařízení se doplňují limity chemických látek podle těchto směrnic, v platné úpravě dosud neobsažené. Formamid se mimo jiné používá v odvětví plastů a polymerů, především…

celý článek

EU 1/17 EK – Průběžné hodnocení společných podniků působících v rámci programu Horizont 2020, T: 3. 3. 2017

Evropská komise zahájila konzultaci týkající se průběžného hodnocení společných podniků působících v rámci programu Horizont 2020. Cílem této konzultace je shromáždit názory od zainteresovaných subjektů…

celý článek

1/17 Návrh vyhlášky o požadavcích na hodnocení bezpečnosti; T: 26.1.2017

Úprava způsobu provádění hodnocení bezpečnosti v případě jaderných zařízení a využití jeho výsledků.

celý článek

EU 77/16 EK - Přezkum nařízení (ES) č. 10732009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy, T: 10. 3. 2017

Evropská komise zahájila přezkum nařízení (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy. Komise prostřednictvím…

celý článek

261/16 Nař. vl. o udržitelnosti biopaliv a o snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot; T: 10.1.2017

Daný návrh nařízení vlády je předkládán v návaznosti na novelu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, která je aktuálně projednávána v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (sněmovní tisk…

celý článek

260/16 Novela zákona o sociálních službách; T: 10.1.2017

Důvodem navrhované právní úpravy je potřeba řešit dlouhodobě neuspokojivě řešený problém lidí, kteří z důvodu nepříznivého zdravotního stavu a současně i nepříznivé sociální situace potřebují…

celý článek

259/16 Novela zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti; T: 10.1.2017

Cílem předkládaného návrhu zákona je legislativně zakotvit stanovení postupů ochrany utajovaných informací v oblasti administrativní bezpečnosti též pro zpracování a přenos utajovaných informací…

celý článek

EU 75/16 EK Konzultace týkající se Nástroje pro propojení Evropy (CEF) a jeho hodnocení v polovině období, T: 20. 2. 2017

Evropská komise zahájila konzultaci týkající se Nástroje pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility; CEF) a jeho hodnocení v polovině období. CEF, který ze svého rozpočtu podporuje strategické…

celý článek

258/16 Analýza navýšení dávek nemocenského při dlouhodobé dočasné pracovní neschopnosti; T: 29.12.2016

Cílem navýšení dávek nemocenského při dlouhodobé dočasné pracovní neschopnosti je zmírnění ekonomického dopadu poklesu příjmů a zlepšení sociální situace příjemců nemocenského při déletrvajících dočasných…

celý článek

EU 74/16 EK Veřejná konzultace týkající se fungování vzájemné pomoci mezi členskými státy při vymáhání daní, T: 1. 3. 2017

Evropská komise zveřejnila konzultaci týkající se fungování vzájemné pomoci mezi členskými státy při vymáhání daní, jež se řídí směrnicí Rady 2010/24 ze dne 16. března 2010 o vzájemné pomoci při vymáhání…

celý článek

257/16 Akční plán strategie regionálního rozvoje ČR 2017-2018; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 16.12.2016

Akční plán realizace SRR je krátkodobým realizačním plánem, který podrobně rozpracovává z časového a věcného hlediska opatření a aktivity obsažené ve Strategii regionálního rozvoje Akční…

celý článek

256/16 NV o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně; T: 28.12.2016

Návrh vyhlášky, stanovuje technické požadavky na zbraně pro filmovou nebo divadelní činnost, které jsou v současnosti stanoveny pouze zákonem o zbraních, který stanovuje, že filmové a divadelní…

celý článek

255/16 Nař. vl. organizace práce a pracovních postupů při práci v lese; T: 28.12.2016

Cílem navrhované právní úpravy je prostřednictvím změny stávající právní úpravy, která spočívá:v rozšíření její působnosti na veškeré práce prováděné s přenosnou řetězovou pilou nebo křovinořezem,ve…

celý článek

EU 73/16 EK Konzultace týkající se spotřební daně z tabákových výrobků, T: 10. 2. 2017

Evropská komise zahájila konzultaci týkající se spotřební daně z tabákových výrobků, jež je upravena směrnicí č. 2011/64/EU o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků.…

celý článek

254/16 Koncepce nákladní dopravy pro období 2017-2023 s výhledem do roku 2030; T: 15.12.2016

Cílem materiálu je vytvořit takové prostředí, ve kterém může logistika a nákladní doprava zajišťovat potřebnou úroveň služeb pro zajištění konkurenceschopnosti ekonomiky a zároveň hospodárně využívat…

celý článek

253/16 NV o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy; T: 19.12.2016

Důvodem pro schválení, případně stanovení obsahových náležitostí řádů je zejména skutečnost, že ačkoli se jedná o provozně-technické či obchodní podmínky výkonu licencované činnosti jednoho držitele…

celý článek

1 2 3 ...133 134 135 následujícíposlední