167/16 Význam metody BIM (Building Information Modelling) pro stavební praxi v ČR; T: 1.9.2016

Materiál se předkládá na základě Usnesení č. 2 Rady vlády pro stavebnictví České republiky ze dne 13. října 2015. Tímto usnesením Rada vlády uložila MPO průběžně sledovat vývoj metody Building Information…

celý článek

166/16 Nař. vl. seznam informací povinně zveřejňovaných jako otevřená data; T: 5.9.2016

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,…

celý článek

165/16 Zpráva o vývoji MSP a jeho podpoře v roce 2015; T: 30.8.2016

Předkládaná Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2015 informuje o vývoji malého a středního podnikání, o realizaci programů podpory v roce…

celý článek

164/16 Zpráva o plnění Plánu rekonstrukce objektů v působnosti článku 5 směrnice o energetické účinnosti pro rok 2016; T: 26.8.2016

Ze sběru dat provedených v období duben – červen 2016 vyplývá, že v roce 2015 byla realizována energeticky úsporná opatření na 30 budovách 9 ústředních institucí s celkovou energeticky vztažnou…

celý článek

163/16 NV užívání a provozování informačního systému datových schránek; T: 31.8.2016

Hlavním cílem navrhované právní úpravy je modifikovat pravidla stanovená v této vyhlášce, která upravují náležitosti přístupových údajů pro přihlašování do datové schránky, elektronické prostředky…

celý článek

162/16 Národní strategie elektronického zdravotnictví na období 2016 - 2020; T: 23.8.2016

Strategie definuje soubor cílů a opatření, přijatých odbornou i laickou veřejností a ukazuje směr, kterým by se měl vývoj elektronizace ubírat. Strategie je systematicky navázána na budování…

celý článek

161/16 Aktivizace ČMZRB jako národní rozvojové banky; T: 23.8.2016

Předkládaný materiál byl Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhotoven v návaznosti na doporučení dalšího postupu obsaženého v materiálu „Finanční nástroje jako forma zajištění financování projektů…

celý článek

160/16 Novela zákona o posuzování shody stanovených výrobků; T: 6.9.2016

Nezbytnost této právní úpravy je dána legislativními závazky, které pro Českou republiku vyplývají z členství v Evropské unii. Převážná část relevantních přímo použitelných předpisů EU je aplikovatelná…

celý článek

159/16 Národní plán rozvoje sítí nové generace; T: 24.8.2016

Klíčovým aspektem Národního plánu je tzv. mapa pokrytí infrastruktury, ze které vyplývá, v jakých lokalitách neexistují přístupové sítě nové generace a ani se zde na základě tržních mechanizmů…

celý článek

EU 47/16 Návrh stanoviska EUROCHAMBRES k legislativní úpravě Geoblockingu; T:31. 8. 2016

Evropská komise v nedávné době zveřejnila tzv. legislativní balíček k elektronické komunikaci. Jeho součástí je i návrh nařízení o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace…

celý článek

158/16 Nař. vl. obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem maturity; T: 23.8.2016

Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky, tj. těch oborů vzdělání, které budou mít 3 povinné…

celý článek

157/16 NV dokumenty k posuzování v oblasti provozování hazardních her; T: 15.8.2016

Vyhláška stanovuje minimální náležitosti výstupních dokumentů, které vydávají pověřené osoby na základě pověření Ministerstva financí k ověřování splnění povinnosti podle § 109 odst. 1 zákona, a dále…

celý článek

156/16 Nař. vl. užívání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních; T: 22.8.2016

Směrnice 2015/863/EU, zveřejněná v Úředním věstníku EU dne 4. 6. 2015, rozšiřuje dosavadní rozsah omezovaných látek v elektrických a elektronických zařízeních o čtyři nové ftaláty (změkčovačedel…

celý článek

155/16 Novela zákona o dluhopisech; T: 22.8.2016

Důvodem předložení návrhu zákona je snaha odstranit nedostatky ve stávající právní úpravě hypotečních zástavních listů, která je zastaralá.

celý článek

154/16 Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní; T: 22.8.2016

Navrženou novelou zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní se doplňuje nový oddíl zákona, kterým se zavádí povinná automatická výměna zpráv podle jednotlivých zemí.Zavádí se nový okruh automaticky…

celý článek

153/16 NV o zahraničním obchodu s vojenským materiálem; T: 16.8.2016

Předmětem novely je přijetí nového seznamu vojenského materiálu (příloha č. 1 stávající vyhlášky). Seznam vojenského materiálu stanoví v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním…

celý článek

152/16 Aktualizace Exportní strategie ČR pro období 2012 až 2020; T: 10.8.2016

Materiál se předkládá v souladu se záměrem Exportní strategie ČR 2012 – 2020 aktualizovat obsah tohoto koncepčního dokumentu v určitém časovém intervalu, a to v souvislosti se změnami,…

celý článek

151/16 Novela zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání; T: 23.8.2016

Návrh zákona především zavádí mistrovskou kvalifikaci a ukotvuje spolupráci při tvorbě standardů profesních kvalifikací.

celý článek

150/16 Novela zákona v souvislosti s ochranou oznamovatelů; T: 19.8.2016

Cílem návrhu zákona je navrhnout takové řešení ochrany oznamovatelů, které bude znamenat co nejmenší zásah do systematiky českého právního řádu a zároveň zajistí zvýšenou ochranu v pracovněprávních…

celý článek

149/16 Návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2017; T: 11.8.2016

Hlavními strategiemi ČSÚ i nadále zůstává zvyšování efektivnosti procesů a produktivity práce, optimalizace zátěže respondentů při zachování kvality výstupů, maximalizace užitku a komfortu…

celý článek

1 2 3 ...127 128 129 následujícíposlední