104/17 NV o registraci léčivých přípravků; T: 2.8.2017

Za účelem zajištění vyhodnocování potřebných dat ohledně dostupnosti léčivých přípravků na trhu v České republice je nezbytné, aby Státní ústav pro kontrolu léčiv mohl pracovat s aktuálními a správnými…

celý článek

103/17 Návrh vyhlášky o dokumentaci staveb ; T: 31.7.2017

Prvním cílem navrhované právní úpravy vyhlášky č. 499/2006 Sb. je návrh nových příloh v souvislosti s novelou stavebního zákona, která umožňuje vést společné řízení (územní a stavební) nejen…

celý článek

102/17 Novela zákona o léčivech; T: 19.7.2017

Navrhovaná právní úprava má pozitivní přínos na podnikatelské prostředí České republiky a na pacienty v tom, že by měla zvýšit jakost a bezpečnost transfuzních přípravků pro pacienty a lze…

celý článek

101/17 NV o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka); T: 18.8.2017

Plán přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) je národní aplikací Radiokomunikačního řádu Mezinárodní telekomunikační unie (International Telecommunication Union) pro Českou republiku.…

celý článek

EU 34/17 EK Konzultace týkající se bezpečnosti silniční infrastruktury a tunelů,T:6.9.2017

Regulační rámec EU pro řízení bezpečnosti silniční infrastruktury se opírá o dvě směrnice: směrnice 2008/96 / ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury a směrnice 2004/54 / ES o minimálních…

celý článek

EU 33/17 EK Hodnocení - Nařízení TEN-E,T: 29.8.2017

Nařízení č. 347/2013 o transevropských energetických sítích (TEN-E) bylo přijato dne 17. dubna 2013. Jeho cílem je pomoci národním vládám a společnostem lépe propojit elektrickou a plynárenskou…

celý článek

100/17 Návrh nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob; T: 20.7.2017

Jednou z hlavních změn nového návrhu nařízení vlády, na základě kterého má dojít k dosažení cílového stavu, je zvýšení pracovní odměny odsouzených osob zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí…

celý článek

99/17 NV o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány; T: 20.7.2017

Navrhovaná změna vyhlášky č. 10/2000 Sb. přichází se snížením procentní částky, která z odměny odsouzeného připadne na náklady výkonu trestu odnětí svobody, a to z původních 32 % na 26 %…

celý článek

98/17 Východiska pozice ČR k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020; T: 24.7.2017

Cílem předkládaného materiálu je formulovat názor České republiky (ČR) na budoucí podobu politiky soudržnosti a umožnit tak její aktivní zapojení do probíhající debaty stejně jako prosazování a obhajobu…

celý článek

97/17 Nař. vl. o minimální mzdě; T: 10. 7. 2017

S účinností od 1. ledna 2018 se navrhuje zvýšení sazby minimální mzdy a odpovídající zvýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy.

celý článek

96/17 NV o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování; T: 17.7.2017

Navrhované změny ve vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších…

celý článek

95/17 Pravidla používání NEN; T: 7.7.2017

Předkládá se v návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 21. června 2017 č. 467 o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek.

celý článek

94/17 Nař. vl. o technických požadavcích na strojní zařízení; T: 14.7.2017

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly nahradilo směrnici 2003/37/ES o schvalování…

celý článek

EU 32/17 EK Konzultace týkající se směrnice o databázích: uplatňování a dopad, T: 25. 8. 2017

Komise zahájila konzultaci o uplatňování a dopadech Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází. Směrnice poskytuje dvojí ochranu databází:…

celý článek

93/17 Návrh vyhlášky o stanovení postupu obce při zajištění slušného způsobu pohřbení; T: 12.7.2017

Návrh vyhlášky se opírá o dlouholeté zkušenosti MMR s refundací pohřebních výloh obcím, které dosahují cca 10 000 000 Kč ročně. Účelně vynaložené náklady na jeden sociální pohřeb refundovaný obci…

celý článek

92/17 Návrh nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb; T: 10.7.2017

Na základě objektivního zhodnocení stávajícího stavu a po dohodě zúčastněných zástupců se tak navrhuje vyjmout z evidence tržeb úplně a prakticky nevidomé a hluchoslepé fyzické osoby,…

celý článek

91/17 Zásady urbánní politiky - Aktualizace 2017; T: 27.6.2017

Cílem nebylo původní Zásady urbánní politiky výrazně změnit, ale spíše je zpřehlednit a v relevantních částech zkrátit. Přístup k problematice rozvoje měst je v materiálu shrnut…

celý článek

90/17 Situační zpráva o plnění Strategie správy radiového spektra; T: 23.6.2017

Mezi hlavní dosud již realizovaná opatření patří:- Provedení aukce zbylých kmitočtů z pásem 1800 MHz a 2600 MHz, kterou ČTÚ uskutečnil v prvním pololetí roku 2016. Její úspěšné dokončení,…

celý článek

89/17 NV o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče; T: 23.6.2017

V důsledku úprav v zákoně č. 373/2011 Sb., k němuž je vyhláška prováděcím právním předpisem, se předpokládá snížení výdajů ze státního rozpočtu, z veřejných rozpočtů i podnikatelských…

celý článek

88/17 Koncepce zavádění metody BIM v České republice; T: 15.6.2017

BIM (český evivalent "informační modelování staveb") představuje komplexní proces vytváření a správy dat o stavbě během celého jejího životního cyklu. V rámci systému BIM vzniká digitální…

celý článek

1 2 3 ...140 141 142 následujícíposlední