147/16 Návrh vyhlášky o elektronických cigaretách; T: 9.8.2016

Předložená vyhláška navazuje na zákonné zmocnění vyplývající z § 19 odst. 4 zákona o potravinách a stanovíobecné požadavky na elektronické cigarety a náhradní náplně do nich,způsob označování…

celý článek

146/15 Zpráva o činnosti OOVZ v ochraně zdraví při práci za rok 2015; T: 1.8.2016

Zpráva informuje o výsledcích státního zdravotního dozoru na úseku hygieny práce. Cílené tematické priority státního zdravotního dozoru v ochraně zdraví při práci byly v roce 2015 tyto:Provozovny…

celý článek

145/16 Návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích; T: 11.8.2016

Cílem předkládaného návrhu zákona je především stabilizace a zkvalitnění výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti. V této souvislosti dochází rovněž k tomu, že tlumočnická činnost…

celý článek

144/16 Novela zákona o kyberbetické bezpečnosti; T: 8.8.2016

Cílem předkládaného návrhu zákona je transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/xy/EU ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí…

celý článek

143/16 Program Proof of Concept z Prioritní osy 1 OP PIK; T: 26.7.2016

Materiál je předkládán v návaznosti na usnesení vlády ze dne 9. února 2015 č. 87, kterým byly schváleny programy podpory OP PIK bez některých programů obsahující finanční nástroje.

celý článek

142/16 Novela zákona o ČOI; T: 3.8.2016

Podle návrhu zákona se za tímto účelem např. nově zakotvuje pravomoc získat informace o prodávajícím na internetu, který o sobě neuvádí všechny zákonem stanovené údaje a nelze jej tedy kontaktovat.…

celý článek

141/16 NV organizace přijímacího řízení ve středních školách; T: 29.7.2016

Změny se týkají především zrušení ustanovení, která byla převzata ze stávajícího prováděcího předpisu do školského zákona (hlavně jde o termíny vyhlášení přijímacího řízení a termíny přijímacích…

celý článek

EU 46/16 Dotazník ke studii mapující pokrok v elektronizaci administrativy související s právem obchodních korporací; T: 31. 7. 2016

Evropská komise zpracovává studii, jejímž cílem je analyzovat a porovnat pokrok ve využívání elektronických nástrojů v agendě související s právem obchodních korporací v jednotlivých…

celý článek

EU 45/16 Konzultace na téma Vnitřní trh zboží - prosazování a dodržování předpisů; T:16. 9. 2016

Evropská komise zahájila konzultaci k vyhodnocení fungování Nařízení (EC) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků…

celý článek

EU 44/16 Konzultace ke zlepšení provádění určitých aspektů směrnice o vozidlech s ukončenou životností; T: 7. 9. 2016

Evropská komise zahájila konzultaci o možných opatřeních s cílem zlepšit provádění určitých aspektů směrnice o vozidlech s ukončenou životností, s důrazem na ta vozidla, o nichž…

celý článek

140/16 Návrh nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2017 až 2021; T: 21.7.2016

Nařízením vlády č. 222/2011 Sb. je stanoven letní čas pro období let 2012 až 2016. Ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES ze dne 19. ledna 2001 o úpravě letního času a Sdělení…

celý článek

139/16 Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí; T: 28.7.2016

Cílem předkládaného návrhu je provést transpozici tzv. revize směrnice EIA (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování…

celý článek

138/16 NV o stanovení výše úhrady nákladů na provedení odborných úkonů; T: 21.7.2016

Předkládaný návrh vyhlášky o stanovení výše úhrady nákladů na provedení odborných úkonů podle zákona o biocidech je prováděcím právním předpisem k návrhu zákona o biocidních přípravcích…

celý článek

EU 43/16 Konzultace k iniciativě Evropské unie ohledně inteligentních dopravních systémů; T: 2. 9. 2016

Evropská komise zahájila konzultaci k iniciativě Evropské unie ohledně zavedení inteligentních dopravních systémů (C-ITS). Kooperativní inteligentní dopravní systémy používají technologie, které silničním…

celý článek

EU 42/16 Přezkum nařízení o podnikání v silniční dopravě a pravidel pro přístup na mezinárodní trh silniční nákladní dopravy; T: 1. 9. 2016

Evropská komise zahájila přezkum nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání…

celý článek

EU 41/16 EK Hodnocení směrnice o finančních konglomerátech, T: 6. 9. 2016

Evropská komise zahájila konzultaci týkající se hodnocení směrnice ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu.…

celý článek

EU 40/16 Konzultace k případné revizi nařízení o vzájemném uznávání výrobků; T: 16. 9. 2016

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k případné revizi nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování…

celý článek

137/16 Nař. vl. kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody; T: 20.7.2016

Cílem těchto úprav je odstranění problémů vznikajících v rámci certifikační praxe a posílení právní jistoty adresátů tohoto předpisu. Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonem č.…

celý článek

136/16 Návrh zákona o těžbě rašeliny; T: 25.7.2016

Hlavním důvodem předložení návrhu nového zákona o těžbě rašeliny je nahrazení dosavadní zastaralé právní úpravy, která již nevyhovuje současným podmínkám těžby rašeliny a ochrany rašelinišť, které…

celý článek

135/16 Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017; T: 25.7.2016

Návrh zákona o státním rozpočtu legislativně zabezpečuje základní dokument finanční a rozpočtové politiky vlády České republiky. Finanční a rozpočtová politika vlády České republiky na rok…

celý článek

1 2 3 ...126 127 128 následujícíposlední