39/17 NV o registraci vozidel; T: 13.4.2017

Změny vyhlášky č. 343/2014 Sb., vyplývají z novely zákona č. 56/2001Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákonem č. 63/2017 Sb.Předchozí rozsáhlá novelizace zákona č. 56/2001…

celý článek

38/17 NV o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání; T: 12.4.2017

Lokalizace polohy volajícího a identifikace dalších údajů při tísňovém volání jsou nutné pro odbavování tísňového volání. Volající v mnoha případech není schopen identifikovat, kde se sám nachází,…

celý článek

37/17 Opatření proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám; T: 6.4.2017

Implementace balíčku 15 opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS).

celý článek

EU 17/17 EK Konzultace o boji proti podvodům a padělání bezhotovostních platebních prostředků, T: 19. 5. 2017

Evropská Komise zahájila konzultaci zabývající se bojem proti podvodům a falšování bezhotovostních platebních prostředků. Evropská komise se ve svém sdělení z roku 2015 s názvem The European…

celý článek

36/17 Zpráva o potřebě zahájení transformačního projektu řešícího obnovu a systémový rozvoj základních registrů a návazných systémů; T: 30.3.2017

Základní registry jsou zdrojem referenčních údajů a základem sdíleného datového fondu veřejné správy a od roku 2012 jsou jedním ze základních pilířů elektronizace veřejné správy. Téměř všechny…

celý článek

35/17 Nař. vl. o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel; T: 3.4.2017

Cílem návrhu je stanovení minimálního podílu vozidel s alternativním pohonem na celkovém počtu vozidel pořizovaných veřejnými zadavateli v rámci každé veřejné zakázky na pořízení vozidel.

celý článek

34/17 Nař. vl. seznam nemocí z povolání; T: 31.3.2017

Navrhuje se zařadit do přílohy nařízení vlády chronické onemocnění bederní páteře z přetěžování, za splnění veškerých posudkových podmínek a upřesnit z hlediska poznatků z praxe v příloze…

celý článek

33/17 Návrh zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací; T: 11.4.2017

Cílem nové úpravy je vytvořit ve společnosti podmínky pro zvýšení kvality, udržitelnosti, výzkumu a vývoje v ČR, jakož i zajistit efektivnost výdajů na VaVaI, které budou vynakládány na reálné…

celý článek

EU 16/17 EK Přezkum rámce z roku 2006 týkajícího se klíčových kompetencí pro celoživotní učení, T: 15. 5. 2017

Evropská Komise zahájila přezkum rámce z roku 2006 týkajícího se klíčových kompetencí pro celoživotní učení. Cílem konzultace je zjistit, které dovednosti a schopnosti dnešní mladí lidé potřebují…

celý článek

EU 15/17 EK Hodnocení partnerství veřejného sektoru (dle čl. 185) v rámci průběžného hodnocení programu Horizont 2020, T: 25. 4. 2017

Evropská Komise zahájila hodnocení partnerství veřejného sektoru (Public-Public Partnerships, dále jen „P2P“) podle článku 185 Smlouvy o fungování Evropské unie v rámci průběžného hodnocení programu…

celý článek

31/17 Návrh vyhlášky o požadavcích na projekt jaderného zařízení; T: 28.3.2017

Vyhláška provádí ustanovení § 24 odst. 7, § 44 odst. 4 písm. a) a b), § 45 odst. 4 a § 46 odst. 8 atomového zákona. Jmenovitě tedy na základě zmocnění stanoví 1) požadavky na obsah dokumentace…

celý článek

30/17 Nař. vl. o obsahových náplních jednotlivých živností; T: 29.3.2017

Novela nařízení vlády reaguje na novou právní úpravu některých živností v živnostenském zákoně i na změny jiných souvisejících právních předpisů. Změna se týká vázaných a koncesovaných živností.…

celý článek

29/17 Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění; T: 3.4.2017

Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění se zaměřuje na sjednocení regulatorních principů a ochrany spotřebitele napříč finančním trhem, zajištění stejné úrovně ochrany spotřebitele…

celý článek

28/17 Seznam všech významných veřejných zakázek rezortu dopravy za rok 2017; T: 17.3.2017

Seznam všech významných veřejných zakázek rezortu dopravy za rok 2017.

celý článek

27/17 Analýza aktuálních otázek výživného; T: 17.3.2017

Analýza komplexně a v souvislostech představuje problémy, které se v oblasti určování a vymáhání výživného vyskytují. Předně se zabývá aktuální právní (1) úpravou určování výživného,…

celý článek

26/17 Akční plán Národní strategie protidrogové politiky na 2015 až 2018 pro hazard; T: 23.3.2017

Během tvorby hodnocení Akčního plánu k 31.12.2016 byla identifikována potřeba posílit kontrolní činnosti ve vztahu k dodržení zákazu hry pro osoby mladší 18 let. Byl připraven návrh na doplnění…

celý článek

25/17 Nař. vl. povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování; T: 23.3.2017

Hlavními dotčenými subjekty (na které bude mít navrhované nařízení přímý dopad) jsou:a) Cizinci – státní příslušníci tzv. třetích zemí (zemí mimo EU) - žadatelé o vydání/prodloužení dlouhodobého pobytu…

celý článek

23/17 Akční plán k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací; T: 16.3.2017

Cílem Akčního plánu je vymezení okruhu existujících překážek a zvýšených finančních nároků, které negativně působí při plánování a výstavbě sítí elektronických komunikací, a dále existujících…

celý článek

EU 14/17 EK Změna směrnice o kombinované dopravě, T: 19. 4. 2017

Evropská komise zahájila konzultaci týkající se změny směrnice Rady 92/106/EHS ze dne 7. prosince 1992 o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy…

celý článek

1 2 3 ...135 136 137 následujícíposlední