Legislativa a normy

Připomínkování legislativy
Na základě své kompetence zakotvené v Legislativních pravidlech vlády, z titulu svého členství v nadnárodních organizacích a při přímé spolupráci s vládou a orgány a institucemi EU ovlivňuje Hospodářská komora České republiky legislativní rámec podnikatelského prostředí. V procesu připomínkování vznikajících zákonů, vyhlášek, nařízení a nové legislativy EU se zasazuje o lepší podmínky pro podnikání v ČR i celé EU.

Registrace k připomínkování

Prosazování zájmů českých podnikatelů ve strukturách EU
Cílem těchto stránek je seznámit českou veřejnost s možností ovlivňování přijímání legislativy na evropské úrovni, s dopadem na podnikatele, a způsobem, jakým lze do legislativních procesů zasahovat. Česká podnikatelská veřejnost za pět let od našeho vstupu do Evropské unie pochopila význam přijímání evropských aktů, z hlediska rozsahu, kterým tyto akty podnikání na vnitřním trhu včetně ČR regulují. Složitost postupů, absence globálního pohledu, jazykové bariéry, ale i nedostatek finančních a personálních zdrojů jsou často příčinou, proč je role podnikatelů v tomto procesu tak zanedbatelná.

Pravidla praxe
Pravidla praxe (dále jen pravidla), která jsou registrována u Hospodářské komory České republiky (dále jen hospodářská komora) jsou ve smyslu 3.1 ČSN EN 45020 normativním dokumentem obsahujícím pravidla správné praxe podle 3.5 ČSN EN 45020. Za jejich tvorbu, projednání a schvalo-vání nesou odpovědnost ţivnostenská společenstva. Musí být vytvořena na základě konsenzu a přijata na úrovni oboru nezávislou technickou schvalovací komisí se zastoupením dotčených orgánů a organizací. Musí mít charakter veřejně dostupného dokumentu1), vypracovaného ve spolupráci zainteresovaných stran pomocí konzultací a postupů konsenzu a od okamţiku jejich schválení jsou uvedenými orgány a organizacemi povaţována za uznaná pravidla vyjadřující stav techniky podle ustanovení 1.5 ČSN EN 45020.