PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Příležitosti pro podnikání ve službách na evropských trzích

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo příručku „Příležitosti pro podnikání ve službách na evropských trzích". Tato příručka je určena českým podnikatelům a jejím cílem je zhodnotit možnosti uplatnění českých firem v pěti vybraných zemích, jimiž jsou Belgie, Estonsko, Švédsko, Velká Británie a Rakousko. Každý trh vykazuje specifika, od povinného členství v profesním sdružení až po odlišný systém registrace při usazování. Příručka nabízí českým poskytovatelům služeb návod, jak zjištěná specifika překonat, čímž by mělo dojít k významnému usnadnění překonávání bariér vstupu na trh a působení na něm.

V cílových zemích se příručka věnuje vybraným oborům, jimiž jsou:

 

 • stavebnictví
 • telekomunikace
 • informační technologie
 • poradenské služby
 • cestovní ruch
 • opravy a údržba
 • finanční služby

   

Výběr zemí a oborů služeb zpracovaných v této příručce proběhl na základě záverů materiálu s názvem „Doporučení pro podporu exportu služeb“, který byl zpracován v rámci naplňování cílu Exportní strategie ČR 2006-2010, přesněji projektu „Zvyšování exportu služeb“. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR reaguje vydáním této příručky na přijetí návrhu Směrnice o službách, jejímž hlavním smyslem má být dálší krok k dosažení úplné liberalizace trhu služeb v Evropské unii. 

 

Hlavním posláním příručky „Příležitosti pro podnikání ve službách na evropských trzích“ je informovat české exportéry služeb o podmínkách na vybraných zahraničních trzích. Na trzích jednotlivých zemí totiž panují rozdílné poměry v možnostech exportu služeb, což v žádném případě nepřispívá ke zvyšování vývozu služeb na tyto trhy. Příručka by se proto mohla stát vítaným materiálem, který na jednom místě shromáždí rady a informace z mnoha zdrojů a pomůže tím českým exportérům překonat nevýhody v podobě nedostatku informací o cílových trzích.

 

Materiál se skládá ze dvou ucelených bloků. První tři kapitoly jsou spíše obecného charakteru. Zabývají se problematikou poskytování služeb na zahraničních trzích v rámci vnitřního trhu Evropské unie. V mnoha členských státech unie tvoří služby více jak poloviční podíl na hrubém domácím produktu a jejich volné poskytování v rámci celé unie je základním předpokladem a jedním z principů fungování vnitřního trhu. Úvodní část příručky neopomíjí ani doporučení uživatelům materiálu, jakým způsobem mají s dokumentem pracovat. Aby se předešlo nejasnostem v interpretaci textu, je jedna z podkapitol věnována vysvětlení používané terminologie.

  

Další kapitoly jsou již věnovány specifikům poskytování služeb ve vybraných zemích. Obsah pro jednotlivé země je identický a tím napomáhá snadnější orientaci v rozsáhlém materiálu. U každé z pěti zemí tak naleznete následující kapitoly a podkapitoly:

 

 • Základní charakteristiky hospodářství
 • Základní charakteristiky sektoru služeb
 • Legislativní podmínky pro podnikání v sektoru služeb
 • Praktické návody pro zvládání administrativních procedur
  • Otázky a odpovědi z praxe
  • Důležité internetové adresy
 • Možné překážky pro české podnikatele
 • Profily jednotlivých odvětví sektoru služeb
  • Stavebnictví
  • Služby v oblasti výpočetní techniky
  • Služby v telekomunikacích
  • Ostatní příležitosti v sektoru služeb
 • Shrnutí

   

   

Jak výše uvedený obsah napovídá, příručka má českým exportérům usnadnit orientaci v problematice vývozu služeb, přiblížit administrativní postupy související s poskytováním služeb a představit nejperspektivnější oblasti služeb v pěti vybraných zemích. Na druhou stranu však upozorňuje i na některá úskalí a překážky, se kterými se mohou české firmy setkat a potýkat. I přes tyto obtíže však vnitřní trh Evropské unie s volným trhem služeb skýtá nebývalé možnosti uplatnění a expanze na obrovský trh.

  

 

Převzato z portálu BusinessInfo.cz

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu