PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Dokumentární akreditiv

Dokumentární akreditiv je platební instrument, jehož vznik a rozšíření si vynutila vysoká rizika spojená s platbami do zahraničí. Pomocí akreditivu lze toto riziko eliminovat. Nyní se používá nejen v mezinárodním platebním styku, ale i v tuzemském.

Dokumentární akreditiv

 

Dokumentární akreditiv je písemný závazek banky zaplatit určenou peněžní částku, jestliže budou do určité doby splněny akreditivní podmínky stanovené kupujícím. Tento závazek vůči prodávajícímu banka přijímá na základě žádosti kupujícího. Podle konkrétních potřeb transakcí je možné získat různé druhy akreditivů: importní, exportní (odběratelský, dodavatelský), odvolatelný, neodvolatelný avizovaný, potvrzený, převoditelný, revolvingový, stand-by akreditiv. Akreditiv představuje pro prodávajícího jistotu, že pokud splní akreditivní podmínky, bude mu za zboží zaplaceno. Dokumentární platby minimalizují obchodní riziko a jako kvalitní platební instrument představují možnost získat výhodnější cenové podmínky. Naprostá většina komerčních dokumentárních akreditivů se v současnosti řídí dle Jednotných zvyklostí a pravidel pro dokumentární akreditivy, které byly vytvořeny Mezinárodní obchodní komorou v Paříži, v současnosti platná je revize č. 600 publikace ICC, známá také pod označením UCP 600.

 

Účastníci dokumentárního akreditivu

 

  • příkazce/kupující
  • banka příkazce/kupujícího, tj. banka vystavující akreditiv
  • příjemce akreditivu/beneficient (prodávající)
  • banka příjemce akreditivu/prodávajícího, která otevření akreditivu beneficientovi oznamuje, popř. potvrdí (banka avizující/potvrzující)