PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Dokumentární akreditiv

Dokumentární akreditiv je platební instrument, jehož vznik a rozšíření si vynutila vysoká rizika spojená s platbami do zahraničí. Pomocí akreditivu lze toto riziko eliminovat. Nyní se používá nejen v mezinárodním platebním styku, ale i v tuzemském.

KAPITOLY

Schéma dokumentárního akreditivu

 

 

 

1) Kupující s prodejcem uzavřou prodejní smlouvu. Jedním z bodů smlouvy může být, že smlouva nabude účinnosti až v okamžiku, kdy kupující zajistí vystavení dokumentárního akreditivu ve prospěch prodávajícího. V tomto bodě je stanoveno, zda se jedná o dokumentární akreditiv neodvolatelný, použitelný na viděnou nebo s odloženou platbou atd. Je zde také uvedeno, které dokumenty musí beneficient  předložit, aby obdržel výplatu z akreditivu.

 
 

2) Kupující (příkazce) kontaktuje svoji banku a předloží jí správně vyplněnou a podepsanou žádost o dokumentární  akreditiv. Kupující by měl velmi pečlivě vyjmenovat a jasně rozepsat veškeré podmínky, a to zejména dokumenty, které požaduje. S bankou se též dohodne na zajištění, banka která akreditiv vystaví má vlastní, na kupní smlouvě nezávislý platební závazek vůči beneficientovi akreditivu, a proto se zajišťuje (zástavním právem apod.). 

 

3) Banka vystaví dokumentární akreditiv ve prospěch prodejce - beneficienta akreditivu: buď jej oznámí beneficientovi akreditivu přímo prostřednictvím banky uvedené žadatelem - kupujícím, resp. prostřednictvím své korespondenské banky, která akreditiv dále oznámí (avízuje) beneficientovi prostřednictím banky beneficienta. V tuzemském platebním styku jsou akreditiv často oznamovány beneficientovi přímo vystavující bankou.

 

4) Avizující banka avizuje dokumentární akreditiv beneficientovi poté, co se ujistila o pravosti údajů na základě telegrafických kódů, SWIFT kódů nebo podpisových vzorů. Byla-li banka požádána o potvrzení akreditivu a učiní-li tak, stane se potvrzující bankou. Z akreditivu má svůj vlastní platební závazek.

 

5) Obstará-li  beneficient veškerou akreditivem požadovanou dokumentaci, předá ji avizující (potvrzující) bance.

 

6) Avizující banka po kontrole dokumenty zasílá vystavující bance. Potvrzující banka, shledala-li dokumenty jako vyhovující podmínkám akreditivu, musí beneficientovi poskytnout vyplatu akreditivu.

 

7) Na základě obdržených dokumentů, které jsou v souladu s podmínkami akreditivu, vystavující banka provede platbu akreditivní částky.

 

8) Vystavující banka předá dokumenty po vypořádání úhrady kupujícímu - žadateli o akreditiv.