PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

   

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Normy pro poskytování ubytovacích služeb

Jaké normy musí být splněny při zahájení poskytování ubytovacích služeb, případně i s možností snídaně? Musím získat nějaké další povolení k zahájení této činnosti kromě živnostenského listu?

Budete-li chtít provozovat ubytování bez stravování (turistické ubytovny, kempy, chatové osady, bytové domy, rodinné domy, stavby pro individuální rekreaci apod.), pak Vám bude stačit živnostenský list na "ubytovací služby". Podle této živnosti je možné poskytovat i snídaně (kapacita je omezena na 10 lůžek). Jedná se o živnost volnou, číslo oboru 83, nařízení vlády č. 140/2000 Sb. Podstatným znakem živnosti tedy je, že se jedná o ubytovací zařízení takové kategorie, která nezahrnuje poskytování stravovacích služeb. Zároveň pak stravovací služby v uvedených zařízeních nemohou být v rámci volné živnosti vůbec poskytovány, neboť jejich poskytování by vyžadovalo samostatné živnostenské oprávnění pro hostinskou činnost. Do volné živnosti ubytovací služby rovněž nespadá ani samotné ubytování v ubytovacích zařízeních poskytujících stravovací služby, tedy v zařízeních kategorie hotel, motel, penzion a hotel garni, neboť tyto kategorie ubytovacích zařízení vždy musí poskytovat i stravovací služby a mohou být provozovány na základě živnosti hostinská činnost. Poskytování ubytování v ubytovacích zařízeních dle citované vyhlášky č. 137/1998 Sb., v nichž nejsou poskytovány stravovací služby. Stravovací službou je ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výroba, příprava nebo rozvoz pokrmů za účelem jejich podávání zejména v rámci provozované hostinské živnosti, při podávání občerstvení a při podávání pokrmů jako součásti ubytovacích služeb a služeb cestovního ruchu.

  
Budete-li chtít poskytovat i stravování, pak budete potřebovat živnostenský list "hostinská činnost". Jedná se o živnost řemeslnou, nařízení vlády č. 469/2000 Sb. Při provozování živnosti se požaduje kromě všeobecných podmínek (věk nejméně 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, předložení dokladu o tom, že fyzická osoba nemá vůči územním finančním orgánům státu daňové nedoplatky - doklad vyhotoví místně příslušný finanční úřad) i splnění zvláštních podmínek provozování živnosti, v daném případě podmínky odborné způsobilosti. Odborná způsobilost pro uvedenou živnost je stanovena v § 21 a 22 živnostenského zákona. Dle § 21 se odborná způsobilost prokazuje:
a) výučním listem z příslušného tříletého učebního oboru nebo jiným dokladem o řádném ukončení tříletého učebního oboru a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru (přičemž za příslušný obor se považují zejména obory kuchař-číšník, číšník-servírka, kuchař, kuchařské práce), nebo
b) vysvědčením o ukončení studia příslušného studijního oboru střední odborné školy, jehož délka je kratší než 4 roky, a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru, nebo
c) vysvědčením o maturitní zkoušce v příslušném studijním oboru střední odborné školy nebo středního odborného učiliště nebo gymnázia s předměty odborné přípravy a dokladem o ukončení dvouleté praxe v oboru, nebo
d) diplomem nebo jiným dokladem o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu příslušné vysoké školy a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru.
Výše uvedené doklady o odborné způsobilosti lze ve smyslu ustanovení § 22 živnostenského zákona nahradit u příslušného stupně vzdělání vždy: dokladem o ukončení vzdělání v příbuzném oboru a dokladem o vykonání praxe v oboru, která je vždy o 1 rok delší, než praxe požadovaná u vzdělání v oboru, nebo osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné způsobilosti vydaným institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo příslušným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru, nebo dokladem o vykonání kvalifikační zkoušky před komisí složenou ze zástupců příslušného živnostenského úřadu, příslušné střední odborné školy nebo středního odborného učiliště, jakož i příslušného živnostenského společenstva, je-li zřízeno, a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru, nebo dokladem o vykonání šestileté praxe v oboru.
Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo obdobných pracovních postupů a odborných znalostí (v daném případě například vyučení v oboru pekař, cukrář, řezník a uzenář).
Praxí v oboru se rozumí výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti, zejména samostatné provozování živnosti v oboru nebo příbuzném oboru, činnost osoby bezprostředně odpovědné za řízení činnosti, která je předmětem živnosti v oboru, nebo činnost osoby vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti. Zákon tak skýtá řadu možností, jak prokázat odbornou způsobilost.

  

Jestliže podnikatel, fyzická osoba, hodlá provozovat živnost a nesplňuje odbornou způsobilost, musí ustanovit odpovědného zástupce. Za právnickou osobu prokazuje splnění odborné způsobilosti odpovědný zástupce. Počínaje dnem 1. srpna 2006 se každý obecní živnostenský úřad stává tzv. „centrálním registračním místem“. Znamená to, že je centrálním úřadem pro příslušnou registraci, přihlášku či oznámení, které by podnikatel jinak podával např. u finančního úřadu, u příslušné správy sociálního zabezpečení, u zdravotní pojišťovny a u Úřadu práce. 

Související soubory

Živnostenský zákonAdobe AcrobatPDF | 709,75 kBuložit