PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Studie TIC hodnotí současný stav projektů PPP v České republice

V rámci programu zaměřeného na zvyšování průhlednosti zadávání veřejných zakázek zveřejnila organizace Transparency International Česká republika (TIC) studii, která z ekonomického hlediska hodnotí současný stav projektů PPP v České republice.

PPP je obecně užívanou zkratkou pro partnerství veřejného a soukromého sektoru, převzatou z anglického termínu Public Private Partnership. Jedná se o určitou nadstavbu veřejných zakázek. Oproti „klasickým“ veřejným zakázkám jde o dlouhodobější kontrakty, v rámci kterých soukromý sektor přebírá část funkcí sektoru veřejného, resp. se zavazuje dlouhodobě poskytovat veřejnosti zboží a služby, které by měl zajišťovat sektor veřejný. Odměnou za tuto činnost jsou soukromým subjektům buď příjmy z veřejných rozpočtů nebo předání práv vybírat určité platby od veřejnosti. Smlouvy v rámci projektů partnerství jsou také často spojeny s poskytnutím určitého monopolního postavení.

  

Zkušenosti s PPP projekty mají především anglosaské země, v menším rozsahu jsou používány i v kontinentální Evropě. Použití PPP projektů s sebou vedle potenciálních výhod nese také značná rizika. Ta mohou být daleko závažnější v případě tranzitivních ekonomik s nedostatečně fungujícím legislativním prostředím, nedostatečnou transparentností veřejného sektoru a také nekonsolidovanými veřejnými financemi. Všechny tři uvedené faktory lze identifikovat také v případě České republiky, a proto je třeba implementaci tohoto institutu věnovat maximální pozornost.

 

Ve snaze přiblížit problematiku PPP projektů širší veřejnosti vydala organizace Transparency International Česká republika publikaci, která obsahuje dvě studie hodnotící současný stav projektů PPP v České republice.

 

PPP projekty v České republice — šance nebo riziko?

Studie má za cíl stručně seznámit čtenáře se základními parametry projektů PPP a upozornit na rizika, která se objevují v případě zavedení tohoto institutu v České republice. Dále je proveden rozbor navrhovaného koncesního zákona, který má být základním legislativním aktem vymezujícím rámec pro fungování PPP projektů. Provedené analýzy vycházejí jak ze zahraničních zkušeností, tak i z poznatků ekonomické teorie.

   

Implementace PPP projektů v České republice a její rizika

Tato studie je zaměřena na analýzu současného stavu implementace PPP projektů. Jejím cílem je upozornit na problémové oblasti, které lze v tomto procesu identifikovat a které mohou zakládat ne nevýznamná fiskální rizika. Součástí studie je i malý exkurz do nedávné minulosti, kdy se některé subjekty veřejné správy pokusily institut PPP použít, avšak s velmi neuspokojivými výsledky. Závěr studie je věnován formulaci několika doporučení, jejichž respektování by mělo přispět k minimalizaci potenciálních rizik.

       

 

Zdroj: Transparency International Česká republika