PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Hmotná odpovědnost za škody způsobené na služebním vozidle

Kde lze najít vzor smlouvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o hmotné odpovědnosti za škody způsobené na služebním (referentském) vozidle, případně povinnosti vyplývající z jeho užívání. A zda se tato odpovědnost vztahuje i na osobní vozidlo, v případě, že jej používá na pracovní cesty.

Na automobil nelze sjednat dohodu o hmotné odpovědnosti. Hmotná odpovědnost se uzavírá pouze na to, co je předmětem oběhu (tedy účetní stav se mění) – např. peníze, ceniny, zboží, materiál atp., ale rozhodně ne pracovní pomůcky, nábytek, ani auto. Za auto zaměstnanec přejímá obecnou odpovědnost za svěřené předměty a odpovídá pouze za škodu, kterou bezprostředně zavinil (např. nehoda nebo nezajištěný vůz a následná krádež). Jestliže je automobil zcela zničen nebo zcizen jeho vinnou (musí být objektivně prokázána), hodnota škody se řídí zůstatkovou cenou a ta se řídí tabulkami odpisů, které vychází z daňových předpisů a nikoliv z tržní ceny. Pokud škoda není způsobena pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, zaměstnanec odpovídá za škodu jen do výše 4,5 násobku své průměrné měsíční mzdy. Musí zde existovat doklad o převzetí či užívání dopravního prostředku.
 
Obecná odpovědnost
Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Nutnými předpoklady vzniku obecné odpovědnosti zaměstnance za škodu jsou:
  • porušení právní povinností na straně zaměstnance,
  • vznik škody ocenitelné v penězích na straně zaměstnavatele,
  • příčinná souvislost mezi porušení povinností zaměstnancem a vznikem škody,
  • zavinění na straně zaměstnance (úmysl nebo nedbalost).
 
Pro zaměstnance je samozřejmě výhodné, že zaměstnavatel, který chce na něm uplatnit náhradu škody, musí prokázat současnou existenci všech čtyř předpokladů. Zaměstnavatel je povinen projednat výši požadované náhrady škody se zaměstnancem zpravidla nejpozději do jednoho měsíce ode dne jejího vzniku, resp. od okamžiku, kdy bylo zjištěno, že škoda vznikla a že za ni zaměstnanec odpovídá. Zaměstnanec může škodu rovnou uhradit nebo se zaměstnavatelem uzavřít písemnou dohodu o způsobu úhrady škody (např. srážkami ze mzdy). U škody nad 1 000 Kč musí zaměstnavatel projednat výši požadované náhrady škody a obsah dohody o způsobu její úhrady s příslušným odborovým orgánem.
Smlouva by měla obsahovat přibližně stejné specifikace jako při prodeji automobilu; především číslo motoru, druh pneumatik, seznam odnímatelných částí, které jsou součástí vozidla (lékárnička, nářadí, rezerva atd.)