PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

16. kongres EUROCHAMBRES, Praha, 14. – 15. května 2009

Kompletní znění rozhovorů zvěřejněných v červnovém čísle časopisu Komora.cz. O rozhovor a zhodnocení kongresu jsme požádali dva z nejvyšších představitelů Sdružení evropských průmyslových a obchodních komor EUROCHAMBRES.

Rozhovor s tajemníkem EUROCHAMBRES Arnaldem Abruzzinim

tajemník EUROCHAMBRES Arnaldo Abruzzini

Jak se Vám líbí Praha? Už jste ji někdy navštívil?

V Praze jsem byl, avšak je to už spousta let a moc jsem si toho z ní už nepamatoval. Je pro mě velkým potěšením, že mi kongres EUROCHAMBRES – stejně jako četné další akce zorganizované českým předsednictvím - poskytly příležitost znovu objevovat toto překrásné město a jeho přátelské obyvatele!

Jaké máte pocity z kongresu? Domníváte se, že splnil svůj účel?

Podle mého mínění byl celý kongres jedním velkým úspěchem! Nejenže zasedání i pracovní semináře byly zajímavé a konstruktivní, navíc za účasti některých vysoce ceněných přednášejících a s živým průběhem debat s plénem, ale probíhalo zde také intenzivní navazování vzájemných kontaktů, networking, mezi účastníky. A konec konců jedním z hlavních cílů kongresu EUROCHAMBRES je umožnit obchodním a průmyslovým komorám, podnikům a dalším zainteresovaným navzájem se setkat a vyměňovat si názory a zkušenosti: z tohoto úhlu pohledu mám za to, že tento cíl byl splněn úspěšně.

Můžete nám říci více o Vašem vztahu k národním komorám?

Vztah s našimi členy je naprosto rozhodující; všechno, co děláme, se dělá v jejich zájmu - a v zájmu jejich členských společností – a my se spoléháme na jejich názorový přínos uplatňovaný ke stanoviskům a sdělením, které předkládáme evropským institucím. Jmenovitě bych chtěl složit hold České hospodářské komoře za její nesmírně cenné úsilí, vynaložené při uspořádání kongresu EUROCHAMBRES. Celý tým komory odvedl úžasnou práci!

Jaké jsou podle Vašeho názoru nejtypičtější problémy, jimž musí podnikatelé v Evropě čelit? A co se s nimi podle Vašeho názoru dá dělat?

Podle našich členů jsou nejvýznamnější problémy, jimž čelí evropské MSP, následující:

  • administrativní zátěž
  • daně
  • přístup k financování
  • obchodní bariéry
  • pracovněprávní zákonodárství
  • nedostatek kvalifikovaných sil


Z tohoto důvodu se zasedání a pracovní semináře kongresu věnovaly převážně těmto tématům. Je bohužel pravda, že hospodářská krize přivedla některé ze jmenovaných obtíží do ještě akutnějšího stavu.

Zodpovědná politická místa se nyní soustřeďují na krátkodobá opatření hledající cestu z krize, jako je stimulace poptávky, jak o tom zřetelně svědčí národní plány hospodářského zotavení předkládané členskými státy. My ale nemůžeme přehlížet ten hlavní a dlouhodobý cíl, a sice jmenovitě celkové posilování konkurenceschopnosti Evropy. Potřebujeme pokračovat v úsilí v rámci iniciativy pro lepší regulaci, tzv. agendy Better Regulation, musíme investovat mnohem větší zdroje do výzkumu a rozvoje, do čistých technologií a podobně, musíme vytrvale pokračovat ve strukturálních reformách v členských státech EU. Dnešní krize ukázala, že vytrvalost ve strukturálních reformách se vyplácí: země, které byly v posledních letech ve svém úsilí o reformy odvážnější, měly také větší manévrovací prostor ve smyslu hospodářských a fiskálních opatření než ty státy, které žádné podstatné reformy nerealizovaly.

Co byste rád vzkázal podnikatelům z členských hospodářských komor?

Chápeme, že řada našich členských společnosti prožívá v současné době těžké chvíle… Ale zároveň vkládáme velkou důvěru ve schopnost podnikatelů reagovat na rozličné konjunkturální situace a schopnost v konečném výsledku také většinu z nich zvládnout! Podnikatelé jsou jako námořníci: čelí bouřím a vzedmutému moři, kasají a rozvinují plachty, někdy se plaví proti proudu… někteří z nich se mohou potopit, ale většina z nich dokáže najít způsob, jak plout stále dál. Chceme, aby všichni věděli, že za všech okolností budou obchodní a průmyslové komory na jejich straně a budou je na jejich cestě podporovat!Rozhovor s viceprezidentem Eurochambres, předsedou Evropské unie malých a středních podniků SME UNION a prezidentem Rakouské hospodářské komory WKO Christophem Leitlem

viceprezident Eurochambres Christoph Leitl


Jak se Vám líbí Praha? Už jste ji někdy navštívil?

Já mám k Praze mimořádný vztah. Byl jsem tu mnohokrát, protože je to z mého rodného Rakouska blízko a naše komerční i kulturní vazby jsou velice silné. Češi jsou pro Rakušany vysoce důležitými partnery, v obchodní i osobní rovině. Praha je úžasné město s ohromnou kulturní historií, je v ní stále co objevovat a zkoumat. Stejně tak je fantastické sledovat, jak se město proměnilo za poslední dvě desetiletí. Panuje tu tah kupředu a živý duch, je to opravdu nakažlivé.

Jaké máte pocity z kongresu? Domníváte se, že splnil svůj účel?

Organizátoři odvedli skvělou práci, podařilo se zajistit na jednom místě setkání opravdu velkého množství podnikatelů – nejen z Evropy, ale z celého světa. Obzvláště v nelehkých časech, jako jsou ty, jež právě zažíváme, je naprosto důležité setkávat se a vyměňovat si názory na to, jak nynější krizi překonat a vyjít z ní naopak posíleni. Formulovali jsme řadu odpovědí a řešení, které budou nyní předloženy evropským činitelům. Přítomnost vysokých oficiálních představitelů, jako je místopředseda Evropské komise Günter Verheugen, je významnou známkou vnímání významu obchodních a průmyslových komor.

Můžete nám říci více o Vašem vztahu k národním komorám?

Jakožto dlouholetý předseda Rakouské spolkové hospodářské komory (WKÖ) a bývalý prezident Eurochambers pokládám dobrou a úzkou spolupráci s dalšími komorami za jednu ze svých klíčových priorit. Hospodářské komory mají k podnikatelům ze všech nejblíže, znají jejich problémy, potřeby i požadavky z první ruky. Spolupráce s ostatními členskými organizacemi nám na jedné straně umožňuje seznamovat se navzájem s příklady osvědčené praxe našich podnikatelů. A na druhé straně tím dosahujeme mnohem silnějšího zaznívání našeho společného hlasu, zvláště na evropské úrovni, než je v možnostech jednotlivých komor.

Jaké jsou podle Vašeho názoru nejtypičtější problémy, jimž musí podnikatelé v Evropě čelit? A co se s nimi podle Vašeho názoru dá dělat?

Finanční krize je aktuálně samozřejmě tím hlavním zdrojem obav pro všechny podnikatele. Zejména malé a střední podniky (MSP) se střetají s velkými výzvami, kupříkladu pokud jde o přístup k financování během úvěrové krize. Položili jsme na stůl několik konkrétních návrhů, které by jim mohly napomoci tuto obtížnou situaci překonat: na úrovni EU má být založen Evropský záruční fond pro MSP, který bude poskytovat zajišťovací služby vnitrostátním a regionálním garančním institucím. Při uplatnění pákového financování by bylo možné při vynaložení jedné miliardy eur vygenerovat nové úvěry v celkové hodnotě až 50 miliard eur. Kromě toho by mělo dojít k přerozdělování většího objemu prostředků EU na investice do infrastruktury.

Dalším problémem, jenž vyžaduje řešení, je administrativní zátěž, které jsou MSP vystavovány. Unie malých a středních podniků SME UNION ve spolupráci s EUROCHAMBRES a evropskou konfederací mladých podnikatelů JADE (European Confederation for Junior Enterprises) již ustavila svou platformu na podnikatelské úrovni, takzvanou Low Level Group, na podporu iniciativy Evropské komise zaměřené na potírání byrokracie. Nutné jsou také okamžité kroky ke zmírňování procyklických dopadů směrnice Basel II o vlastním kapitálu – ta svou rozsáhlou regulací bank ve své stávající podobě dnešní krizi ještě prohlubuje.

A dále je skutečností, že obzvláště těžce byly krizí postiženy země regionu střední a východní Evropy (SVE), které jsou vysoce významnými obchodními a finančními partnery eurozóny. Tento region je nadále předmětem nejvyššího strategického zájmu pro celou Evropu. Jsou to trhy s velkými možnostmi pro dlouhodobé investování a mají vysoký potenciál pro MSP. Proto by další posilování pomoci v rámci platební bilance EU znamenalo důležitý krok. Kromě nedávného navýšení objemu úvěrových linek pro MSP z 5 na 7,5 miliardy EUR ročně je třeba, aby Evropská investiční banka (EIB) rovněž ještě zvýšila svůj objem úvěrů pro SVE.

Co byste rád vzkázal podnikatelům z členských hospodářských komor?

Doba je tvrdá, ale i v těžkých časech existují příležitosti, kterých se lze chopit. Evropští podnikatelé disponují potenciálem vyjít z nynější krize dokonce silnější než předtím a silná síť evropských hospodářských komor nenechá své členy na holičkách. Společně to dokážeme a bude nám patřit úspěch!