Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV)

EHSVEHSV je poradní orgán Evropské unie, který byl ustaven v roce 1958 na základě Římské smlouvy z roku 1957. EHSV musí být povinně konzultován Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou EU v případech uvedených ve Smlouvách o EU a ve všech dalších případech, v nichž to výše uvedené instituce považují za vhodné. EHSV může stanovisko prezentovat z vlastní iniciativy nebo vypracovat průzkumné stanovisko a předložit v dané věci návrhy, které mohou vést Evropskou komisi k vypracování návrhu právního předpisu. V průměru EHSV ročně přijímá přibližně 150 stanovisek.

Kromě poradní úlohy v rozhodovacím procesu se snaží o co nejširší zapojení organizované občanské společnosti do evropského integračního procesu a přispívá také k posílení občanské společnosti v zemích mimo Evropskou unii. Za dobu činnosti EHSV tak byly navázány kontakty s kandidátskými zeměmi na členství v EU, ale také byly vytvořeny společné výbory (např. se zeměmi Středomoří, Východní Evropy, Latinské Ameriky, Indie, Číny).

Po rozšíření EU na 27 zemí má EHSV 344 členů.

Tripartitní složení EHSV
EHSV se skládá ze zástupců tří skupin.

Skupinu I - Zaměstnavatelé tvoří zástupci soukromého a veřejného průmyslového sektoru, malých a středních podniků, hospodářských komor, obchodních organizací, finančnictví a pojišťovnictví, zemědělských a dopravních podniků.

Ve Skupině II - Zaměstnanci jsou zastoupeny odborové organizace členských států.

Skupina III - "Různé zájmy" je tvořena zástupci převážně nevládních organizací a sdružení zejména ochránců životního prostředí, spotřebitelů, zemědělců, družstev, zdravotně postižených, mládeže a dalších organizací.

Struktura výboru
Předsedou EHSV je Ital Mario Sepi ze skupiny zaměstnanců, jeho mandát vyprší v říjnu 2010.

EHSV se skládá ze šesti specializovaných sekcí, které pokrývají široký okruh působnosti Evropských společenství:

  • Sekce ECO pro hospodářskou a měnovou unii, hospodářskou a sociální soudržnost
  • Sekce INT pro jednotný trh, oblast výroby a spotřeby
  • Sekce TEN pro dopravu, energii, infrastrukturu a informační společnost
  • Sekce SOC pro zaměstnanost, sociální věci a občanství
  • Sekce NAT pro zemědělství, rozvoj venkova a životní prostředí
  • Sekce REX pro vnější vztahy

Pracovní postupy
Stanoviska EHSV k jednotlivým dokumentům (např. návrhům směrnic a nařízení) vypracovávají zpravodajové, kterým pomáhá pracovní skupina, jejíž členové jsou vybírání ze tří skupin EHSV podle své odborné způsobilosti a zaměření a také se bere ohled na určitou geografickou rovnováhu. Počet členů pracovní skupiny se různí podle závažnosti projednávaného dokumentu a pohybuje se od tří do patnácti osob. Zpravodajové mohou přizvat do skupiny externí odborníky. Po projednání v pracovní skupině a následně v příslušné sekci se stanoviska přijímají na plenárních zasedáních EHSV. Plenární zasedání se konají devětkrát do roka. Po schválení se stanoviska předávají Evropské komisi, Radě EU a Evropskému parlamentu. Jsou také zveřejňována v Úředním věstníku Evropské unie (Official Journal). Rozbor využitelnosti stanovisek ukázal, že mezi 60-70 % doporučení EHSV je evropskými institucemi převzato do připravených legislativních návrhů.

Zastoupení České republiky v EHSV
Česká republika má 12 členů:

Skupina I.:
V. Drbalová – Svaz průmyslu
I. Voleš – HK ČR
J. Zbořil – Svaz průmyslu
M. Zvolská – ČMSVD

Skupina II.:
H. Čornejová – ČMKOS
V. Matoušek – ČMKOS
J. Suchel – ČMKOS
D. Štechová – ČMKOS

Skupina III.:
R. Haken – Centrum pro komunitní práci
L. Jírovec – Agrární komora
J. Němec – Arcidiecézní charita
P. Trantina – Rada mládeže

www.eesc.europa.eu
e-mail: ivan.voles@eesc.europa.eu; voles@komora.cz

Člen EHSV

Ing. Ivan Voleš
poradce prezidenta

Je členem EHSV od května 2004 ve druhém období (od října 2006 do října 2010). Jako zástupce HK ČR je členem skupiny zaměstnavatelů. Pracuje ve dvou specializovaných sekcích: INT – vnitřní trh, výroba a spotřeba a REX – vnější vztahy, kde zastává funkci předsedy kontaktní skupiny pro východní sousedy.

Byl zpravodajem následujících stanovisek:
Stanovisko EHSV SOC/262 ke konzulární a diplomatické ochraně občanů EU ve třetích zemích - březen 2007
Stanovisko EHSV TEN/269 k účasti EU na programu štítkování energetické účinnosti kancelářských přístrojů Energy Star - březen 2007
Informační zpráva REX 251 Sociální rozměr vztahů EU s partnerskými zeměmi Středomoří - září 2008
Stanovisko EHSV REX 271 Úloha občanské společnosti ve Východním partnerství – květen 2008