Rozvojová spolupráce EU

Čeští podnikatelé a profesní asociace se mohou prostřednictvím tendrového řízení či grantového schématu ucházet se svým projektem o získání finanční podpory EU v rámci programů rozvojové spolupráce. Ty jsou primárně vymezeny podle teritoria. Pro každé teritorium (např. východní Evropa a střední Asie) existují sektorově zaměřené regionální programy, které pokrývají více zemí z daného teritoria (např. do programu Tacis Bistro podporujícího malé projekty malého rozsahu na lokální úrovni jsou zapojeny: Rusko, Ukrajina, Gruzie, Arménie a Kazachstán), a programy bilaterální spolupráce. Dále jsou Evropskou unií spravovány tematicky zaměřené programy bez teritoriálního vymezení (např. Evropský program pro potravinovou pomoc a bezpečnost potravin). Často se o zveřejněné tendry či vyhlášené výzvy k podávání projektů ucházejí konzultantské společnosti. Dodavatelé konkrétního zboží či služby však nepřicházejí v těchto programech zkrátka: majorita projektů realizovaných konzultantskými společnostmi se neobjede bez subdodavatelů, resp. povaha řady tendrů nabízí možnost přímé účasti konkrétního dodavatele.

CEBRE aktivně spolupracuje s institucemi zodpovědnými za rozvojovou spolupráci a doplňuje jejich aktivity v oblastech, ve kterých je možné využít jeho zázemí a know-how. První oblastí je přímá vazba na firmy a společnosti prostřednictvím zakladatelů CEBRE. Druhou pak vyhledávání a kontaktování vhodných partnerů. CEBRE dokáže mezi českými subjekty přesně vytipovat a oslovit potenciálně vhodné adresáty pro daný tendr. CEBRE rovněž spolupracuje se Stálým zastoupením ČR při EU na organizaci tzv. Sektorových seminářů, jejichž cílem je informovat podnikatele o disponibilních prostředcích v rámci rozvojové spolupráci EU v daném odvětví.

Dne 24. listopadu 2011 se koná v Bruselu sektorový seminář na téma obnovitelné zdroje energie. Zde se můžete zaregistrovat a sledovat aktuální informace týkající se sektorových seminářů.

Kromě programů rozvojové spolupráce EU existují ještě další nástroje vnější pomoci EU třetím zemím, v rámci nichž mohou čeští podnikatelé a asociace spolupracovat na realizaci projektů s uchazeči z třetích, asociovaných a kandidátských zemí. Zemím usilujícím o připojení se k EU jsou určeny tzv. programy předvstupní pomoci (program PHARE, SAPARD, ISPA a předvstupní finanční pomoc Turecku). Cílem této formy pomoci je přispět k úspěšnému provedení reforem, jež jsou nezbytné pro vstup do EU, a připravit tyto země na čerpání programů a fondů určených pro členské země.

Viz. http://www.cebre.cz/cz/aktualni-temata/tema-14/