Prezident Hospodářské komory České republiky

Prezident je nejvyšším voleným představitelem Hospodářské komory České republiky. Je volen na tři roky, volí jej sněm HK ČR.

Prezidentem HK ČR je Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.. Ve funkci od 22. května 2014 a dne 16. května 2017 byl znovuzvolen delegáty XXIX. sněmu HK ČR 
na další tříleté období. 


      
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.

kontakt: Dlouhy-Vladimir@komora.cz
datum narození: 31.7.1953
rodina: ženatý, 2 děti

Vzdělání:

Vystudoval ekonomii na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor ekonomicko-matematické výpočty, promoval v roce 1977. V letech 1977–1978 studoval MBA na Katolické univerzitě v Lovani v Belgii. Vzhledem k požadavku vrátit se po roce do ČSSR dvouleté studium MBA nedokončil. V letech 1980 až 1982 vystudoval na Karlově univerzitě postgraduálně obor matematická statistika a pravděpodobnost. Současně v roce 1980 zahájil aspirantské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze a v roce 1983 získal titul kandidáta věd obhájením dizertační práce na téma „Nerovnovážné modely socialistické ekonomiky“. O rok později vyšla tato práce knižně, při spoluautorství Karla Dyby.

Pedagogická činnost:

V letech 1977 až 1983 přednášel na VŠE. V roce 1984 byl zakládajícím členem Kabinetu prognóz ČSAV, který se později přeměnil na Prognostický ústav, kde působil nejprve jako výzkumný pracovník, později jako vedoucí odboru a nakonec jako náměstek ředitele.

Současně byl publikačně činný jak v domácích, tak zahraničních odborných časopisech a na mezinárodních konferencích. Od roku 2000 opět přednáší jako vysokoškolský pedagog na Institutu ekonomických studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (vyučuje makroekonomii a hospodářskou politiku). V letech 2004–2010 přednášel na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde byl též členem Vědecké rady Národohospodářské fakulty. Je členem dozorčí rady Illinoiského technologického institutu, jenž sídlí v Chicagu.


Činnost prezidenta Hospodářské komory České republiky:

Prezident Hospodářské komory zastupuje komoru navenek a jedná jejím jménem (§ 15 zákona). V době nepřítomnosti zastupuje prezidenta jím pověřený viceprezident Hospodářské komory nebo jiný jím pověřený člen představenstva.
Prezident a viceprezidenti tvoří pracovní orgán - prezidium. Prezidium svolává prezident k projednávání závažných záležitostí Hospodářské komory v období mezi jednáními představenstva a pro přípravu jednání představenstva.