Představenstvo Hospodářské komory České republiky

Představenstvo Hospodářské komory České republiky je řídícím orgánem HK ČR, rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, statutem, jednacím řádem či usnesením sněmu hospodářské komory vyhrazeny jinému orgánu. Za svou činnost odpovídá sněmu hospodářské komory.

Představenstvo má 34 členů, kteří jsou voleni sněmem vždy na dobu tří let. Představenstvo komory svolává prezident komory nejméně čtyřikrát za rok.


Představenstvo komory zejména:

  • připravuje podklady pro jednání sněmu komory a zajišťuje výkon jeho usnesení,
  • odpovídá za hospodaření s majetkem komory,
  • rozhoduje o pozastaveném rozhodnutí prezidenta a viceprezidenta komory,
  • jmenuje a odvolává tajemníka úřadu komory.
Členové představenstva Hospodářské komory České republiky
 
Usnesení představenstva HK ČR