Odbor usnadňování obchodu a služeb

1.      V oblasti služeb pro podnikatele:

a)      vystavuje karnety ATA (mezinárodní celní doklad pro dočasný vývoz a zpětný dovoz), vyřizuje korespondenci a reklamační proces se zahraničními partnery;
b)      spolupracuje s konzulárními úřady v tuzemsku (MZV, MSP apod.) a zajišťuje pro zájemce různé formy ověřování a legalizace průvodních dokladů;
c)       poskytuje poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností a s usnadňováním obchodních operací;
d)      provádí konzultace ve věcech průvodních dokladů potřebných pro export;
e)      vykonává agendu elektronického mýta (MYTO CZ - kontaktní místo premid point);
f)         zajišťuje provoz Kontaktního místa veřejné správy Hospodářské komory České republiky (CzechPOINT - vydávání výpisů z registrů státu, ověřování listin a podpisů, autorizovaná konverze dokumentů);
g)       koordinuje veškeré činnosti v souvislosti s realizací projektu Informační místa pro podnikatele;
h)      koordinuje veškeré činnosti v souvislosti s realizací projektu Czech Point.
 
 
2.      V oblasti certifikační:
a)      ověřuje předkládané průvodní dokumenty (certifikáty o původu zboží, faktury, smlouvy apod.)na export pro subjekty provádějící zahraničně obchodní činnost;
b)      poskytuje informační a poradenské služby k problematice celních režimů, celní politiky, celních sazeb, dovozních daní a dávek, licenčního řízení, celních preferencí a svobodných celních území;
c)       shromažďuje a poskytuje souhrnné informace o celních a souvisejících předpisech vybraných zemí a zajišťuje jejich šíření.
 
 
3.      V oblasti usnadňování obchodu:
a)      spolupracuje s partnerskými organizacemi v tuzemsku a zahraničí (Rozhodčí soud, GŘC, ICC, WTO, WCF, EHK OSN, zahraniční komory a jiné subjekty);
b)      plní funkci českého národního orgánu pro usnadňování mezinárodního obchodu (FITPRO) podle doporučení č. 4 OSN/EHK WP. 4;
c)       podporuje zavádění mezinárodně doporučených a normalizovaných prostředků a postupů do českého prostředí;
d)      shromažďuje dokumentační materiály mezinárodních orgánů;
e)      pořádá školení, semináře a konference a spolupracuje se zainteresovanými tuzemskými i mezinárodními orgány, zejména s orgánem OSN/EHK CEFACT.

 

Odbor:usnadňování obchodu a služeb
Oddělení:-
Počet stážistů:1
Rozsah stáže:
(počet hodin v týdnu)
10 hod. týdně
Požadavky:
VŠE
ekonomie
mezinárodní vztahy
anglický jazyk
e-government
Náplň stáže:konzulární legalizace dokumentů
- spolupráce při jednání s konzulárními úřady 1. - 3. VŠ
- analýza trhu v ČR 4. - 5. VŠ
exportní dokumenty
- karnety ATA - aktualizace evidence v systému CRM 1. - 5. VŠ
- osvědčení o původu zboží - evidence, archivace 1. - 5. VŠ
- spolupráce při vytváření neveřejného webu a metodik 3. - 5. VŠ
monitoring
- e-governmentu, e-fakturace v ČR a EU 4. - 5. VŠ, celních předpisů
administrativní činnost 1. - 3. VŠ