Odbor legislativy, práva a analýz

 

1.      V oblasti analýz a zpracování informací:
a)      zpracovává analýzy a podklady pro průzkumy podnikatelského prostředí;
b)      zpracovává odpovědi na dotazy v rámci projektu Informační místa pro podnikatele;
c)      zajišťuje informační podporu pro úřad komory a další zainteresované subjekty;
d)      zajišťuje a koordinuje činnost oborových informačních zdrojů (Profesní unie).
 
 
2.      V oblasti legislativy a právní problematiky:
a)      soustřeďuje a zpracovává poznatky a připomínky komory k  předpisům ovlivňujícím podnikatelské prostředí;
b)      připravuje podklady k problematice související s legislativou;
c)      realizuje agendu hodnocení dopadů regulace;
d)      koordinuje veškeré činnosti v souvislosti s realizací projektu Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů;
e)      zajišťuje kompletní právní agendu úřadu komory a jím zřízených společností BC Freyova a PS HK ČR (smlouvy, právní poradenství, spory a ostatní právní poradenství);
f)       spolupracuje s ostatními odbory na zpracování smluv HK ČR s externími partnery i složkami komorové sítě, provádí právní revizi smluv a po právní stránce vypořádává podmínky uvedené ve smlouvách.
 
 
3.      V oblasti evropských záležitostí:
a)      zpracovává odpovědi na dotazy z oblasti EU, podnikání v zahraničí a dotací v rámci projektu Informační místa pro podnikatele;
b)      soustřeďuje a zpracovává poznatky a připomínky komory k evropským předpisům ovlivňujícím podnikatelské prostředí;
c)      zajišťuje a koordinuje aktivity související s členstvím komory v Eurochambers, UEAPME, EHSV a dalších evropských organizacích;
d)      spolupracuje s ostatními partnery HK ČR v evropském kontextu a v souvislosti s členstvím ČR v EU.Odbor:legislativy, práva a analýz
Oddělení:-
Počet stážistů:2 - 3
Rozsah stáže (počet hodin v týdnu):10 - 20 hod. týdně
Požadavky:preferují se posluchači vyšších ročníků
právo/ekonomie/management/teorie řízení/mezinárodní vztahy
anglický jazyk
Náplň stáže:Připomínkování národní legislativy
- analýza návrhů právních předpisů a identifikace ustanovení významných z hlediska podnikání
- legislativně technické formulování věcných podnětů členské základny HK ČR
Evropská agenda
- monitoring a analýza legislativních návrhů včetně identifikace ustanovení významných z hlediska podnikání
- rešerše a zpracování analýz k vybraným oblastem, např. evropský patent, harmonizace obchodního práva, harmonizace daní, možnosti čerpání unijních prostředků podnikateli atd.
Posuzování národních i mezinárodních koncepcí,
strategií, politik, prognóz a analýz v hospodářské a finanční oblasti se vztahem k podnikatelskému prostředí