Odbor ekonomicko – správní

1.      V ekonomické oblasti:

a)      zajišťuje finanční řízení komory, vedení účetnictví a daňové výkaznictví komory;
b)      sestavuje roční rozpočet úřadu komory vč. jeho aktualizací a průběžně předkládá přehled jeho čerpání;
c)      průběžně sestavuje přehled toků (cash flow) úřadu komory;
d)      zajišťuje a kontroluje účelné vynaložení ekonomických zdrojů úřadu komory;
e)      zajišťuje vymáhání pohledávek úřadu komory;
f)       spravuje pokladnu úřadu komory;
g)      eviduje majetek úřadu komory; 
h)      vede ekonomickou agendu kapitálově spojeným společnostem (BC Freyova, PS HK ČR).
 
 
2.      V oblasti personální a mzdové:
a)      zajišťuje personální agendu;
b)      zajišťuje a kontroluje evidenci docházky;
c)      aktivně se podílí na výběrových řízeních na volná místa v rámci úřadu komory;
d)      zajišťuje aktivity související s rozvojem lidských zdrojů v rámci úřadu komory;
e)      zajišťuje mzdovou agendu;
f)       zabezpečuje řádné naplňování úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany pro úřad komory a jeho zaměstnance.
 
 
3.      V oblasti správy:
a)      koordinuje a zajišťuje provoz úřadu komory;
b)      vede evidenci smluvních dokumentů uzavřených HK ČR včetně spol. BC Freyova a PS HK ČR (a zajišťuje jejich uchovávání a archivaci);
c)      zajišťuje agendu související s interními předpisy úřadu komory;
d)      zajišťuje činnost škodní komise;
e)      zabezpečuje archivační a skartační činnost a správu specializovaných spisoven komory;
f)       zabezpečuje spisovou službu úřadu komory;
g)      zabezpečuje vedení a správu centrální spisovny;
h)      koordinuje a zajišťuje administrativní podporu pro jednotlivé útvary;
i)        zajišťuje správní agendu kapitálově spojeným společnostem (BC Freyova, PS HK ČR).
 
 
4.      V oblasti IT:
a)    zajišťuje údržbu informačních systémů provozovaných úřadem komory;
b)    přípravu a aktualizaci smluv s dodavateli;
c)    technická podpora uživatelů - helpdesk;
d)    příprava, řízení a koordinace rozvoje a změn informačních systémů;
e)    telekomunikační služby – komplexní správu mobilních telefonů a správu telefonních ústředen;
f)     zálohování, správu uživatelských účtů, přístupových práv a oprávnění;
g)    administraci a podporu systémů CzechPoint;
h)    správu a evidenci hardwaru a softwaru pracovních stanic, tiskáren, multifunkčních zařízení a spotřebního materiálu;
i)      licencování softwaru;
j)      serverovou infrastrukturu;
k)    reklamace.


Odbor:ekonomicko-správní
Oddělení:odd. ekonomiky a správy
odd. IT
Počet stážistů:odd. ekonomiky-
odd. IT a správy1
Rozsah stáže (počet hodin v týdnu):odd. ekonomiky-
odd. IT a správy10 - 20 hod. týdně
Požadavky:odd. ekonomiky-
odd. IT a správy1.- 3. ročník VŠ
student s ekonomickým i všeobecným zaměřením
Náplň stáže:odd. ekonomiky
odd. IT a správy

zajištění chodu recepce, administrativní činnost, zpracování a evidence pošty, archivace smluv a dokumentů -1. - 3. ročník VŠ