Mezi evropskými podnikateli panuje největší optimismus za posledních sedm let

Podle výsledků EES 2008 jsou očekávání evropských podnikatelů od hospodářských výsledků v příštím roce velmi vysoká, dokonce nejvyšší za posledních sedm let. Optimismus je patrný u všech sledovaných indikátorů, nejvyšší u očekávání výsledku celkového obratu, opatrnější jsou podnikatelé pouze při předvídání dalšího vývoje v oblasti zahraničního obchodu, pravděpodobně kvůli slabému dolaru, rostoucím cenám energií a některým dalším vlivům.

Evropský ekonomický průzkum pořádá každoročně Sdružení evropských obchodních a průmyslových komor Eurochambres, probíhá v září a říjnu, kdy jej v České republice provádí také Hospodářská komora ČR. Průzkum zjišťuje a porovnává očekávání evropských firem jejich hospodářských výsledků ve stávajícím roce a v roce následujícím. Do EES 2008 se letos zapojilo 86 tisíc podnikatelů 27 zemí Evropy (země EU kromě Litvy a Irska, navíc Chorvatsko a Turecko). Kromě podnikatelské jistoty, která zjišťuje očekávání obchodního klimatu pro následující rok, jsou sledovány tyto indikátory: celkový obrat, prodej na domácích trzích, objem exportu, zaměstnanost ve firmách a plánované investice.

Podle výsledků EES 2008 jsou očekávání evropských podnikatelů od hospodářských výsledků v příštím roce velmi vysoká, dokonce nejvyšší za posledních sedm let. Optimismus je patrný u všech sledovaných indikátorů, nejvyšší u očekávání výsledku celkového obratu, opatrnější jsou podnikatelé pouze při předvídání dalšího vývoje v oblasti zahraničního obchodu, pravděpodobně kvůli slabému dolaru, rostoucím cenám energií a některým dalším vlivům.
 
 
Podnikatelská jistota
Hlavním ukazatelem průzkumu je tzv. podnikatelská jistota. Ta je nejvyšší v Dánsku, kdo dosahuje čisté bilance (odečtu % záporných odpovědí od % kladných) 73 bodů. Naopak nejvíce pesimistů je mezi podnikateli Estonska (-20 bodů), kde bylo zaznamenáno i nejmarkantnější zhoršení podnikatelské nálady (-44 bodů). Španělé, Řekové a Maďaři tvoří spolu s Estonci skupinu se záporným výsledkem, v ostatních zemích převažují optimisté. 
 
Největší meziroční nárůst (o 23 bodů) podnikatelské jistoty je zaznamenán u podnikatelů České republiky.
 
55% českých podnikatelů vidí celkový vývoj pro svoji firmu v příštím roce příznivě, naopak pesimistický výhled pro příští rok uvedlo pouze 9% respondentů. Loňská očekávání podnikatelů se ukázala jako příliš skeptická, vloni bylo mezi firmami optimistických 40% a 18% pesimistů. Optimisté jsou mezi českými podnikateli jak v sektoru služeb, tak i ve výrobě (tam jich je více).
Kromě změn v daňových zákonech se dějí i některé další kroky, které podnikatelská veřejnost vnímá jako posun k lepšímu. Ať už se jedná o zjednodušení některých procesů, změny v živnostenském zákoně, postupné částečné odbourávání administrativy apod.
 
Celkový obrat
Očekávání celkového obratu jsou mezi firmami jednoznačnější, než v roce loňském, pokračují v pozitivním trendu těchto let, který je tažen důvěrou v pozitivní vývoj ve firmách Francouzů a u podnikatelů Německa. Nejvíce optimistů ve výhledech na vývoj celkového obratu je ale možné najít ve firmách nových členských zemí EU, ve státech Skandinávie a v Portugalsku. 
 
U českých firem je oproti loňsku patrný značný posun v očekávání výsledků celkového obratu, a to jak za rok 2007 i v roce 2008.
 
 V loňském roce byla čistá bilance odpovědí (optimisté minus pesimisté) +27 bodů, v letošním roce je to 48 bodů. 60% podnikatelů v ČR podle výsledků průzkumu předpokládá, že jejich celkový obrat za rok 2007 bude vyšší než v předchozím roce.  Ve výrobním sektoru je to dokonce 73% respondentů, v sektoru služeb ´pouhých´ 55% respondentů. Očekávání pro rok 2008 jsou téměř totožná.
 
Prodej na domácích trzích
Loňská očekávání firem na růst jejich prodejů na domácích trzích se naplnila, respondenti jsou proto optimističtí ve svých výhledech i letos. Rozdíly u jednotlivých států jsou spíše marginální. Obecně lze říci, že převažují optimisté v zemích euro zóny.
 
Markantní posun v optimistickém očekávání je zaznamenán pouze u Lotyšska (+15) a Kypru (+17) a naprosto nejjednoznačněji u České republiky (+26).
 
 Při meziročním srovnání je zřejmé, že očekávání firem v loňském roce byla zbytečně pesimistická. Ještě vloni předpokládalo 30% českých firem, že jejich prodej na domácím trhu v roce 2007 bude růst, v letošních výsledcích je odhaduje růst svých prodejů na domácím trhu polovina respondentů.
Bilance odpočtu pesimistů od optimistů byla v loňském průzkumu na 8 bodech, v průzkumu letošním převažují optimisté o 36 bodů. Pro rok 2008 očekává růst na domácích trzích 46% podnikatelů, 11% naopak očekává v roce 2008 pokles, celková bilance tak činí 35 bodů.
Očekávání firem jsou pravděpodobně realistická, mírný pokles na domácích trzích může být způsoben reformními kroky, které zvýší ceny u spotřebního zboží.
 
Export
Očekávání evropských firem od vývoje v oblasti exportu jsou mírně pesimističtější, než ta v loňském roce, i přesto jsou jejich vyhlídky značně optimistické. Velká Británie je mezi respondenty z 27 zemí největším skeptikem, důvodem bude pravděpodobně současný vývoj na rozsáhlém britském finančním trhu. Optimismus německých firem pramení zřejmě z jejich současné zkušenosti, že jsou schopny dorovnávat ztráty potenciálu trhu v USA vývozem zboží do nově vznikajících ekonomik.  
 
TŘETINA ČESKÝCH FIREM OČEKÁVÁ RŮST EXPORTU
 
Mezi responsemi českých firem na dotaz, zda očekávají v roce 2007 růst vývozu svých produktů, bylo v loňském roce 23% optimistů. V letošním roce na stejnou otázku odpovědělo kladně 32% podnikatelů. Optimisté přibyli především ze sektoru služeb, ještě v loňském roce mezi těmito podnikateli převažovali pesimisté, letos je poměr opačný. Celková bilance v odhadu výsledku exportu za rok 2007 činí 20 bodů. Pro rok 2008 předpokládá dokonce ještě více firem další růst exportu, bilance pro příští rok činí 24 bodů. Růst očekává více než polovina výrobců a čtvrtina poskytovatelů služeb.
Výrobci jsou pravděpodobně povzbuzeni příznivým vývojem na evropském i světových trzích. V exportu stále převládá podíl podniků zahraničních investorů, ten zůstane pravděpodobně převládající i nadále. Hlavní vývozní artikl, produkty automobilového průmyslu, budou s největší pravděpodobností posilovat vývoz i nadále. Zvyšující se konkurenceschopnost českých exportérů tak do jisté míry potírá pesimistické předpoklady o dopadu posilující koruny na český vývoz.
 
Zaměstnanost
Uspokojivý výkonnost evropské ekonomiky má pozitivní dopad také na zaměstnanost, firmy hodlají přijímat zaměstnance i v roce příštím. Jde o tendenci patrnou především v nových zemích EU a ve Skandinávii. Nejčastěji se k přijímání nových zaměstnanců ale hlásí firmy Německa, očekávání jsou zde nejvýraznější za posledních deset let.
 
Přijímat zaměstnance hodlá v roce 2008 40% výrobců a 32% poskytovatelů služeb.
 
Tito respondenti (celkem 34%) značně převyšují nad firmami, které chtějí počet zaměstnanců snížit (10%).  Celková bilance tak pro příští rok činí 24 bodů, neboli o 24% převažují ti, kteří hodlají přijímat. Ještě v loňském průzkumu byl tento poměr značně vyrovnaný, na straně firem, které předpokládaly, že budou v roce 2007 přijímat, bylo jen o 3% více než těch, které předvídaly pokles zaměstnanců.
Firmy očekávají díky technické novele zákoníku práce a některým dalším legislativním úpravám, narovnání některých pokřivení na trhu práce. Ten se ale potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, což je problém velkých i malých firem. Drobní podnikatelé se s nedostatkem pracovních sil budou potýkat hůře, situaci by mohla zlepšit změna v mobilitě pracovních sil jak místně, tak profesně.
 
Investice
Investice firem by podle odhadů měly být v roce 2008 o něco vyšší než letos.
 
Nejvýraznější investice předpokládají opět firmy České republiky.
 
Rostoucí objem vlastních investic provedených v roce 2007 v porovnání s předchozím rokem odhadlo 40% respondentů. Stejný podíl firem hodlá investovat i v roce příštím, a to jak mezi výrobci (49%), tak mezi poskytovateli služeb (37%).
Jde o velmi výrazný posun v poměru v porovnání s výsledky průzkumu provedeném vloni, kdy balance poměru kladných a záporných odpovědí dosahovala pěti bodů (odhad vývoje v roce 2007), letos tato balance (odhad na rok 2008) dosahuje 26 kladných bodů.