PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

   

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Pravidla soutěže Hospodářské komory České republiky Český PATRON 2011

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Tento statut soutěže (dále jen Statut) upravuje a stanovuje pravidla soutěže, podmínky účasti subjektů v soutěži, způsob rozhodování o vítězi soutěže a dalším ocenění soutěžících.
Vyhlašovatelem soutěže je Hospodářská komora České republiky. Pořadatelem je Hospodářská komora České republiky a komunikační agentura New PIN s.r.o.
Posláním soutěže je podpora podnikatelů na území České republiky. Cílem je vyzdvihnout a veřejně prezentovat ty podnikatele, kteří se za rok 2011 mohou pochlubit výrazným úspěchem v dané kategorii. Soutěž ukáže na autentických příkladech z praxe nové způsoby a cesty, jak realizovat finanční úspory, jak najít nové příležitosti na trhu, jak se prosadit, jak svůj produkt nabídnout zákazníkům, jak inovovat produkty či služby, nebo jak nalézt nové finanční zdroje či partnery.

ÚČASTNÍK SOUTĚŽE
Účastníkem soutěže se může stát každá právnická i fyzická osoba, která splňuje následující kvalifikační kritéria:

 • společnost podniká v ČR dle platných zákonů a je zapsána v obchodním rejstříku;
 • účastník soutěže není v insolvenci dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);
 • nemá v evidenci daňové nedoplatky;
 • statutární zástupce nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání soutěžícího, nebo pro trestný čin proti majetku;
 • společnost nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

 


ODBORNÁ POROTA
Účastníky soutěže Český PATRON 2011 posuzuje odborná porota. Porota je jmenována vyhlašovatelem z řad odborníků, významných osobností podnikatelské sféry v České republice a zástupců z řad vyhlašovatele soutěže - Hospodářské komory České republiky a agentury New PIN, s.r.o.
Zpracování vstupních dat, hodnocení účastníků a jejich umístění je plně v pravomoci poroty a pořadatelské agentury New PIN s.r.o. Proti výsledkům hodnocení a rozhodnutí porot není možné podat odvolání, či se domáhat změny soudní cestou.
Účastník soutěže se také zavazuje, že pro účely soutěže Hospodářské komoře České republiky předá, po potvrzení formálně přijaté přihlášky, hodnocení RATING MSP – www.ratingmsp.cz - Rating MSP pro účastníky soutěže je zajištěn zdarma, nebo dále na www.hkp.cz.

PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE
Počátek soutěže (možnost podání přihlášek) je stanoven na 15. května 2012. Počínaje tímto dnem se mohou do soutěže přihlásit všechny právnické a fyzické osoby podnikající na území České republiky:

 • účastník pravdivě a úplně vyplní vstupní registrační formulář přihlášky a splňují kvalifikační kritéria pro účast v soutěži a doplní popřípadě dalšími dokumenty.
 • nebo je možné odeslat přihlášku elektronicky na e-mail ceskypatron2011@komora.cz;
 • popř. odeslat dokumenty s přihláškou poštou na uvedenou adresu pořadatele (Hospodářská komora České republiky, Freyova 27/82, 190 00 Praha 9 s heslem ČESKÝ PATRON 2011), a to nejpozději do 14. září 2012, kdy je uzávěrka soutěže pro ročník 2011.


Registrační formulář obsahuje základní identifikační údaje zahrnující:

 • základní údaje o podnikatelském subjektu (plný název, adresa, IČ, DIČ, spojení na kontaktní osobu, kraj);
 • bližší údaje o podnikatelském subjektu - předmět podnikání, délka podnikání a stručný popis dosavadního působení na trhu, základní ekonomické údaje, počet zaměstnanců, provozní zisk za rok 2009, 2010, 2011,obrat za rok 2009, 2010, 2011;
 • název kategorie a základní popis k dané kategorii do které se účastník- uchazeč hlásí;
 • zájemce se může přihlásit do všech kategorií.