PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

   

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Služby kontaktních míst Hospodářské komory České republiky

Služby kontaktních míst Hospodářské komory České republiky můžete využít v 97 provozovnách okresních, regionálních a krajských hospodářských komor a živnostenských společenstev vybavených pro kontakt s klienty a to v 76 městech po celé České republice.

Kontaktní místa HKČR


POSKYTOVANÉ SLUŽBY


Poradenství pro podnikání
V rámci projektu Informační místa pro podnikatele poskytují kontaktní místa Hospodářské komory České republiky (dále i KM HK ČR) poradenství ve všech otázkách spojených s podnikáním. Na základě osobní návštěvy, telefonátu či e-mailu prostřednictvím kontaktního místa obdržíte bezplatně a (zpravidla do jednoho týdne) kvalifikovanou písemnou odpověď na jakýkoli dotaz spojený s podnikáním. Dotaz může položit rychle a jednoduše prostřednictvím elektronického formuláře.

Připomínkování podnikatelské legislativy
Máte problém se stávající a nebo plánovanou legislativou? Pak jsou tu pro Vás Kontaktní místa HK ČR s nabídkou možnosti účasti v legislativním procesu. Hospodářská komora České republiky je v souladu s Legislativními pravidly Vlády ČR povinným připomínkovým místem pro nově vznikající podnikatelskou legislativu a současně i významným hráčem a spolupracovníkem státní správy při iniciaci změn legislativy stávající.

Dokumenty pro podnikání
Na Kontaktních místech HK ČR můžete rychle, levně a velmi pružně získat všechny dokumenty potřebné pro Vaše podnikání.

  • CzechPOINT: Kontaktní místa HK ČR působí i jako tzv. kontaktními místy veřejné správy v rámci projektu CzechPOINT. Zde můžete získat výpisy z obchodního, trestního, živnostenského a insolvenčního rejstříku, z katastru nemovitostí, z registru řidičů (výpis bodového hodnocení), ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a učinit jakékoli podání do živnostenského rejstříku a do Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH. Komorové CzechPOINTy také provádějí ověřování pravosti listin a podpisů autorizovanou konverzi dokumentů pro účely korespondence prostřednictvím datových schránek. Poskytují také další služby v souvislosti s provozem datových schránek.
  • Dokumenty pro mezinárodní obchod: Na vybraných kontaktních místech obdržíte ATA karnety, certifikáty o původu zboží a můžete si požádat o vydání jakéhokoli osvědčení pro mezinárodní obchod v češtině i cizích jazycích. Kontaktní místa zajišťují i jinou celní, certifikační či konzulární dokumentaci pro mezinárodní obchod a poskytnou Vám informace o mezinárodních standardech pro elektronický obchod (FITPRO).

Soudní a mimosoudní řešení sporů

  • Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR: Jeho činnost se řídí zákonem o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů a je plnohodnotnou, avšak rychlejší a levnější, alternativou klasického řešení sporu soudní cestou. Hospodářská komora včleňuje rozhodčí doložky, které jsou základním předpokladem řízení před rozhodčím soudem, do všech svých smluv a totéž doporučuje i svým členům. Na kontaktních místech můžete získat informace o jejich doporučeném znění a bližší informace o činnosti Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a jeho službách.
  • Smírčí komise HK ČR: Pro urovnávání sporů mezi členy hospodářské komory byla ze zákona zřízena Smírčí komise HK ČR. Její členové se specializují na odbornou asistenci členům hospodářské komory při mimosoudním řešení jakýchkoli obchodních sporů, které by mezi nimi mohly vzniknout.

Zprostředkování kontaktů

Aktivní podpora exportu
Ve spolupráci s agenturou CzechTrade fungují vybraná kontaktní místa jako Regionální exportní místa, kde Vám naši regionální exportní manažeři poskytnou osobní asistenci při podpoře exportních aktivit Vaší firmy. a poskytnou Vám exportní poradenství, konzultace při vývozních činnostech a financování exportu, informace o exportně orientovaných akcích v regionu, aktuální informace o podnikatelských misích do zahraničí aj.

Podnikatelské akce v národním i mezinárodním kontextu
Hospodářská komora České republiky se účastní také řady akcí, které napomáhají rozvoji přeshraniční a mezinárodní spolupráce mezi podnikateli. Na kontaktních místech Vám tak může nabídnout možnost participace Vaší firmy na mezinárodních firemních kontaktních akcích, incomingových a outgoingových podnikatelských misích, návštěvnických misích podnikatelů u příležitosti oficiální účasti ČR na zahraničních veletrzích a výstavách, fórech pro zahraniční investory v ČR a napomoci také s vyřízením víz a jiných formalit potřebných pro vycestování do zahraničí.

Podpora odborného vzdělávání
Hospodářská komora České republiky podporuje odborné vzdělávání jako předpoklad pro rozvoj kvalitního podnikatelského prostředí v budoucnosti. Formou účasti u závěrečných zkoušek na odborných školách a udělování ocenění nejlepším učňům či vítězům odborných soutěží a formou zprostředkování kontaktů mezi odbornými školami a firmami se tak snaží povzbudit zájem o odborné vzdělávání a provázání oblasti školství a podnikatelské praxe. 

Účast v systému celoživotního učení
Celoživotní učení a uznávání výsledků dalšího vzdělávání je revolučním systémem, který umožňuje získání kvalifikace pro výkon povolání nebo pro podnikání bez absolutoria odborné školy – pouze na základě složení zkoušky z jedné nebo několika tzv. dílčích kvalifikací. Kontaktní místa HK ČR Vám podají více informací o tomto systému i o zkouškách z dílčích kvalifikací, které probíhají v gesci Hospodářské komory České republiky

Další služby

  • Informační servis: Na kontaktních místech naleznete materiály k nejnovějšímu dění v Hospodářské komoře České republiky i podnikatelském prostředí obecně. Můžete si objednat zasílání týdenního elektronického zpravodaje Hospodářské komory České republiky, měsíčníku Komora.cz či jiných informačních a vzdělávacích materiálů.
  • Nabídka služeb a výhod pro členy: Kontaktní místa Vám poskytnou vždy čerstvé informace o tom, jaké služby a výhody nabízí hospodářská komora svým členům.
  • Konferenční servis: Má-li Vaše firma v plánu uspořádat reprezentativní setkání s obchodními partnery, seminář, konferenci či jinou akci, lze k tomu využít prostor kontaktních míst a objednat si i služby s organizací takové akce související.