PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Znovu nastartujme Evropskou unii: investujme společně do budoucnosti

Ve dnech 15. a 16. června 2009 se uskutečnilo výjezdní zasedání skupiny zaměstnavatelů Evropského hospodářského a sociálního výboru na pozvání rumunské vlády a rumunské hospodářské a sociální rady.

 

Jednání v zahájil rumunský president Basescu, který ocenil téma zasedání „Investice do budoucnosti jako východisko z krize“ a vyzdvihl pozornost, kterou věnuje EU čelení krizi. Zmínil konkrétně 4 problémy, jejichž řešení považuje za klíčové:

 1. ohrožení pracovních míst, kterému je třeba čelit přeškolováním pracovníků a zvyšováním jejich kvalifikací. Vyzval ke zlepšení mobility, která by měla umožnit rumunským nezaměstnaným obsadit volná místa v ostatních členských státech EU.
 2. budování infrastruktury, zejména námořní a říční jako levné dopravní alternativy. Přiznal, že Rumunsko zaostává v čerpání přidělených 54 mlrd. EUR z evropských fondů. Jako hlavní důvod uvedl nesrozumitelnost podmínek čerpání a byrokratické požadavky, které snižují absorpční kapacitu rumunských uchazečů o financování.
 3. restriktivní podmínky poskytování úvěrů obchodními bankami. Rumunská vláda zahájila dialog s bankami o partnerství se státem v zájmu snížení úrokových sazeb. Pokud banky neulehčí úvěrování bude to mít tvrdé dopady nejen na firmy, ale i na banky samotné.
 4. byrokracie, která je v Rumunsku jednou z hlavních překážek bránících zejména MSP v jejich aktivitách. Mezi dalšími překážkami uvedl velké množství daní, které chtěji zjednodušit.


Předsedkyně poslanecké sněmovny Roberta Anastase zdůraznila nutnost sociálního dialogu v současné krizi, aby se zabránilo sociálním nepokojům. Rumunsko se snaží o podporu konkurenceschopnosti ekonomiky pokračováním v reformách, podporou vzdělanosti pro reálný život a podporou ekonomické svobody spolu se zodpovědností. Krize povede ke změnám a je třeba začít budovat již dnes nový systém při zachování důvěry v regulatorní působení tržních sil a současném vědoůmí, že trh není zázračný lék.

Milena Messori, ředitelka kanceláře Evropské investiční banky v Bukurešti uvedla, že EIB poskytla 54 mlrd. EUR úvěrů a je největší finanční institucí na světě, větší než Světová banka. Má nejlepší rating AAA a může proto poskytovat nejlepší podmínky úvěrování. Pro léta 2009-2010 budou úvěry navýšeny o 25 mlrd. EUR.

X. Bezancon, expert EGF doporučil změnit Maastrichtská kritéria pro posuzování zadluženosti, kterou je třeba rozlišovat mezi zadlužeností na spotřebu a na investice. Ta druhá forma přinese budoucí návratnost a uvolnění tohoto limitu by umožnilo větší investice do infrastruktury.

Závěrem vystoupil předseda rumunského senátu Mircea Geoana, který řekl, že pro boj proti krizi je třeba zachovat soudržnost společnosti a co nejvíce omezovat dopady krize na reálnou ekonomiku. Za největší nebezpečí považuje předvolební populismus, nereálné sliby. Líbivá politika má efekt bumerangu. Podpořil potřebu občanského a sociálního dialogu jak na evropské tak i národní úrovni.

Závěrem byla přijata Bukurešťská deklarace, která upozorňuje, že v současné situaci je potřeba větších evropských investic a ne jejich snížení, jak někteří navrhují. Aby tyto investice přinesly pozitivní efekt pro podnikatele a občany v EU požadují představitelé zaměstnavatelů v EHSV následující opatření:

 1. masivně investovat do modernizace dopravy, komunikací a energetických sítí se zaměřením na nízkoúhlíkovou ekonomiku,
 2. vytvořit transevropské partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) na podporu výzkumu, inovací a přeškolování zejména v odvětvích, která byla těžce postižena krizí jako je automobilové, stavební, chemické a ocelářské.
 3. podporovat inteligentní investice do vzdělávání, výzkumu a jejich lepší propojení s podnikáním,
 4. urychlit a zjednodušit poskytování evropských financí ať již ze strukturálních a kohezních fondů, EIB a EIF. Nové členské státy potřebují 23 mlrd. EUR, které jim EU plřislíbila, aby financovaly budování klíčové infrastruktury, protože byly nejvíce zasaženy krizí a v některých případech je jejich státní pokladna doslova prázdná,
 5. odstranit byrokracii, s níž se setkávají podnikatelé tak, aby se mohli soustředit na vytváření bohatství, pracovních míst, inovace a výzkum; restrukturovat veřejnou správu tak, aby byla efektivní a vytvářela lepší prostřední pro podnikání,
 6. ve světle rostoucích veřejných deficitů, skupina zaměstnavatelů EHSV lituje, že evropské prostředky určené na plány obnovy nemohou být podpořeny evropskými půjčkami nebo investičními fondy vytvořenými podle modelu tzv. suverenních investičních fondů (Sovereign Wealth Funds),
 7. skupina zaměstnavatelů EHSV vyzývá k větší spolupráci mezi 27 členskými státy v zájmu zvyšování pracovních míst, urychlení obnovy a zvýšení investic do vzdělávání, inovací, transevropských sítí a čistých technologií.