AFIZ vyloučila člena pro hrubé porušení Etického kodexu

Etický výbor Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců (AFIZ) rozhodl o vyloučení svého individuálního člena a o uveřejnění jeho disciplinárního provinění.

Etický výbor Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců (AFIZ) rozhodl o vyloučení svého individuálního člena a o uveřejnění jeho disciplinárního provinění.

Vyloučeným z řad členů AFIZ je Lukáš Štork, čl. č. 366 IČ 72574810. Při udělení sankce přihlédl Etický výbor AFIZ ke skutečnosti, že na Štorka byla podána již třetí důvodná stížnost (všechny stížnosti podali různí, na sobě nezávislí klienti), přičemž předchozí opatření zjevně neměla výchovný účinek. Sankce uveřejnění byla navržena s cílem ztížit jmenovanému další obdobné nežádoucí chování na finančním trhu a zamezit tomu, aby se nadále prezentoval jako člen AFIZ. Vyloučení nabývá účinnosti dnem 15. února letošního roku.
 
Na základě podnětu klienta J. Š. a po Štorkově vyjádření zjistil I. disciplinární senát Etického výboru AFIZ, že stížnost klienta je z podstatné části důvodná, neboť, jak uvádí tisková zpráva AFIZ, Lukáš Štork:
 1. Navštívil klienta, který měl již sestaveno vyhovující portfolio finančních produktů, sestávající z investičního životního pojištění (IŽP) s možností uplatňování daňových úlev a s přiměřenou pojistnou ochranou, pravidelné investice do podílových fondů s již předplaceným vstupním poplatkem a jednorázové investice do portfolia podílových fondů.
 2. Portfolio klienta přepracoval tak, že:
  1. Zrušil pravidelné investování do podílových fondů s již předplaceným vstupním poplatkem na celé období investice (13 let)
  2. Přeinvestoval jednorázovou investici do rizikovějšího portfolia, aniž ověřil investiční profil klienta pomocí investičního dotazníku a aniž klienta na zvýšené riziko upozornil.
  3. Doplnil další tři investiční životní pojištění s celkovou roční platbou 167 500,- Kč, vše formou běžně placeného pojistného, přičemž pouze u jednoho navrhl zvýšení pojistné ochrany, ale jen pro případ úrazu. Zbylá dvě IŽP navrhl s minimální možnou pojistnou ochranou a s dobou trvání do 75 let věku klienta.
 
Po odborném rozboru dospěl Etický výbor AFIZ k závěru, že jmenovaný člen AFIZ porušil čl. III. Etického kodexu AFIZ, neboť spotřebiteli neposkytl své služby kvalifikovaně, spravedlivě, čestně, poctivě, profesionálně a v souladu s nejlepšími zájmy spotřebitele, neboť:
 • V dané konkrétní situaci klienta je takto masivní aplikace investičního životního pojištění neodůvodnitelná jakoukoliv výhodou pro klienta.
 • Obdobná podkladová aktiva může klient nakupovat přímo, a to s nižšími poplatky, zejména pak bez úhrady tzv. vstupních nákladů. Při stejném investičním riziku a stejném vývoji podkladových aktiv tak může dosáhnout vyššího výnosu. Pokud tedy klient nevyužívá pojistné ochrany ani daňových úlev, nemá IŽP ekonomický smysl.
 • Zvýšení pojistné ochrany pro případ úrazu bylo možno dosáhnout úpravou připojištění u již existujícího IŽP nebo uzavřením samostatného úrazového pojištění. Nebylo proto třeba to řešit IŽP s roční platbou běžného pojistného ve výši 59 500,- Kč.
 • Navrženým řešením tří IŽP jmenovaný člen AFIZ nesledoval zájem a potřeby klienta, ale pouze výši své provize, a to přímo k tíži klienta, který by provizi zaplatil v nevratných tzv. počátečních nákladech IŽP, které by přesáhly částku 300 000,- Kč. Této skutečnosti svědčí i fakt, že jmenovaný člen AFIZ nevyužil ani možnosti uzavřít IŽP s nízkým běžně placeným pojistným a investovat formou mimořádného pojistného, což je pro klienta výhodnější. Z mimořádného pojistného totiž klient neplatí počáteční náklady a zprostředkovatel proto nemá z mimořádného pojistného provizi. Do třetice pak o snaze jmenovaného člena AFIZ maximalizovat vlastní provizi svědčí fakt, že IŽP byla navržena v jednom případě do 70 let a ve dvou případech do 75 let. Výše provize se totiž odvíjí i od délky trvání sjednané pojistné smlouvy (roste s délkou trvání smlouvy).
 • Zrušení pravidelného investování do otevřených podílových fondů v situaci, kdy má klient již předplacen vstupní poplatek na 13 let dopředu, je ekonomicky neodůvodnitelné a není proto v zájmu klienta.
 • Neověření investičního profilu klienta před přeinvestováním jednorázové investice do rizikovějšího portfolia a neupozornění na příslušná rizika je hrubým porušením povinností investičního zprostředkovatele (§§ 3 a 4 vyhlášky č. 429/2004 Sb.).
 
Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců dále upozorňuje, že se Lukáš Štork (IČ 72574810) nesmí nadále prokazovat členským průkazem AFIZ, který je povinen odevzdat.
 
zdroj: AFIZ