05/08 Návrh vyhlášky o zdravotnické dokumentaci

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 479/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2007 Sb., se předkládá především z důvodu aplikačních nejasností, na něž upozornila odborná veřejnost, včetně Státního ústředního archivu.

Účelem navrhované právní úpravy je umožnit zejména provádění skartačního řízení u zdravotnické dokumentace vzniklé přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky č. 385/2006 Sb., a to v návaznosti na skutečně uplynulé skartační lhůty. Tento postup dosavadní právní úprava neumožňuje. Tím, že se umožní provádět skartační řízení na základě skutečně uplynulých lhůt pro uchovávání zdravotnické dokumentace, budou ušetřeny náklady, které by byly jinak vynaloženy na zajištění uchovávání již nepotřebné zdravotnické dokumentace. Vypouští se požadavek na to, aby každá samostatná část zdravotnické dokumentace obsahovala vždy též jméno a kontaktní údaje osoby, které lze sdělit informace o zdravotním stavu pacienta. Zdravotnické dokumentace vzniklé přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky počínají běžet skartační lhůty dnem 1. ledna 2008 od počátku, a to bez ohledu na to, jak dlouho je zdravotnická dokumentace ve zdravotnickém zařízení uchovávána a zda již nastaly skutečnosti, za nichž lze zahájit skartační řízení.

Návrh vyhlášky

Vaše připomínky prosím zasílejte do 31.1.2008.                          pripominkovani@komora.cz