SMALL BUSINESS ACT – Veřejná konzultace

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k připravovanému Small Business Act – zákonu o malém a středním podnikání. Small Business Act (SBA) by se měl stát komplexním dokumentem sjednocujícím principy a konkrétní opatření, která alespoň rámcově zjednoduší a vylepší podmínky MSP, a tím přispějí ke stimulaci jejich rozvoje a konkurence-schopnosti ve světě.

Small Business Act bude schválen Evropskou komisí v červnu 2008. Pravidla volné soutěže na trhu ve svém důsledku znevýhodňují malé a začínající podniky, bez ohledu na kvalitu jejich nabídky. Kontrakty, které by malé a střední inovativní firmy realizovaly stejně dobře nebo lépe, tyto firmy nezískají, často pouze kvůli předsudkům souvisejícím s velikostí či dobou působení MSP na trhu. Pozitivní diskriminace malých a středních podniků musí být implementována správně, nestačí ji pouze deklarovat. Malým a středním podnikům je třeba poskytnout příležitosti, jak ji využít, a to např. prostřednictvím opatření zajišťujících jejich přístup k veřejným zakázkám, a tedy dalším kapitálovým zdrojům pro růst, inovace a jejich produktivitu. Koncept pozitivní diskriminace MSP musí být vnímán jako průřezový a přijímaná opatření na úrovni EU nesmí ztěžovat podnikatelské prostředí MSP. Small Business Act by měl vést k tomu, že principy „think small first“ – „mysli nejdříve na malé“ budou zahrnuty průřezově do všech relevantních politik, což přispěje k ulehčení podnikání v rámci EU a růstu konkurence-schopnosti evropské ekonomiky.

Cílem konzultace je zjistit, jaký mají zainteresované strany názor na možnost vytvoření legislativy chránící zájmy malých a středních podniků, na roli podnikatelů ve společnosti, na odborné vzdělávání zajišťující kvalifikovanou pracovní sílu, na možnosti využití jednotného vnitřního trhu pro MSP atd. Konzultace probíhá do 31. března 2008 a je možné se do ní zapojit vyplněním on-line dotazníku.

Pokud se chcete k navrhovanému Small Business Actu vyjádřit v českém jazyce, zašlete prosím vyplněný dotazník v českém jazyce spolu s vašimi připomínkami a komentáři na adresu eu@komora.cz

Konzultace se zabývá šesti okruhy:   
  •          „lepší regulace“ ve prospěch MSP
  •          důraz na roli MSP ve společnosti 
  •          přístup MSP k trhům 
  •          přístup MSP k financím, schopnostem a inovacím
  •          přeměna environmentální výzvy v příležitost pro MSP
  •          podpora implementace principů pro MSP
 
 
 Předběžná stanoviska  evropských podnikatelských asociací: