Konference a workshop s mezinárodní účastí „Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu“

Na Univerzitě Hradec Králové se od včerejška koná konference a workshop s mezinárodní účastí „Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu“. Především masová turistika může mít na životní prostředí velmi negativní dopady. Řada příkladů dobré praxe z České republiky i ze zahraničí ale ukazuje, že cestovní ruch může mít také podobu k přírodě velmi šetrnou.

na Univerzitě Hradec Králové se od včerejška koná konference a workshop s mezinárodní účastí „Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu“. Především masová turistika může mít na životní prostředí velmi negativní dopady. Řada příkladů dobré praxe z České republiky i ze zahraničí ale ukazuje, že cestovní ruch může mít také podobu k přírodě velmi šetrnou. 

Na konferenci vystoupil také ředitel odboru péče o národní parky Ministerstva životního prostředí Vladimír Dolejský. Informoval účastníky o připravované strategii rozvoje národních parků v České republice. „Rekreace a turistika patří nepochybně mezi podstatné funkce, které chráněná území, včetně národních parků, mají,“ říká Vladimír Dolejský. „Naše národní parky rozhodně nemají problém s návštěvností, v některých konkrétních lokalitách spíše naopak. Proto je velmi důležité jednak nabídnout turistům zajímavé atraktivní aktivity například i v okrajových částech parků, ale také zohlednit jejich hlavní roli – kterou je ochrana unikátní přírody – při plánování turistické infrastruktury,“ zdůraznil ředitel Dolejský.

Turistické a rekreační využívání většiny národních parků má u nás velmi dlouhou tradici. Organizovaná turistika v českých zemích dokonce fakticky začala na území dnešního Krkonošského národního parku. Příjmy z turistického ruchu jsou zároveň velmi významnou součástí ekonomiky obcí na území a v okolí národních parků.

„Cestovní ruch a rekreační aktivity musí být v národních parcích regulovány tak, aby nepřekračovaly únosnost jejich území a nevedly k nevratnému poškozování přírody, kterou národní parky chrání,“ říká ředitel Dolejský.

Správy národních parků nejsou a nemohou být podle Vladimíra Dolejského čímsi na způsob turistických či cestovních kanceláří. „Nicméně spolupráce správ a turistických organizací a institucí, promyšlené usměrňování turistických a rekreačních aktivit k minimalizaci negativních dopadů na přírodu a podpora tzv. měkkých forem turismu jsou nezbytné,“ uzavírá Dolejský.

Na konferenci vystoupila se svým příspěvkem o udržitelných formách cestovního ruchu coby inovativní a zodpovědná cestě ke zvyšování konkurenceschopnosti také Martina Pásková z odboru politiky životního prostředí MŽP. Připomněla některé aktivity resortu, jako je například vznikající síť národních geoparků, příprava sítě návštěvnických center v národních parcích nebo systém značení poskytovatelů ekologicky šetrných služeb (například ubytování).

Lenka Šoltysová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) podrobně popsala přípravu vzniku výše „Domů přírody“ - moderních návštěvnických středisek chráněných krajinných oblastí, kterých je v ČR čtyřiadvacet. „Dlouhodobě na území CHKO u nás chybí návštěvnická střediska, která by návštěvníky vítala a informovala o tom, co je na území CHKO cenné a co chráněná oblast vlastně chrání,“ říká Lenka Šoltysová. Program „Dům přírody“ připravila AOPK v roce 2008.

Konference se koná pod záštitou děkana Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Václava Janečka a ministra životního prostředí Ladislava Mika.


Zdroj: Ministerstvo životního prostředí